محمد رستمی

خانه /محمد رستمی
نام و نام خانوادگی محمد رستمی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / عضو هیات علمی
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
PHYSICAL REVIEW D 94, no. 6, 064006 (2016) 064006-1--064006-7
2
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D 25, 1650077 (2016) (2016) 1650077 (14 pages)