عسگری سهرابی

خانه /عسگری سهرابی
نام و نام خانوادگی عسگری سهرابی
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی / کارشناس دانشکده تربیت بدنی
تحصیلات کارشناسی / علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک