نجمه احمدیان چاشمی

خانه /نجمه احمدیان چاشمی
نام و نام خانوادگی نجمه احمدیان چاشمی
شغل قطع همکاری / هیات علمی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی گیاهی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Caryologia 73(1) (2020) 107-113
2
Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 19(7&8) (2018) 347–357
3
Planta 248 (2018) 1289-1306
4
PLANT SCIENCE 277 (2018) 139-144
5
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 130 (2018) 139-147
6
In Vitro Cellular and Developmental Biology 54 (2018) 444-453
7
CYTOTECHNOLOGY 70 (2018) 603-614
8
Planta 247 (2018) 381-392
9
Environmental and Experimental Botany 147 (2018) 13-21
10 پژوهشهای سلولی و ملکولی 30 (1396) 572-588
11
Environmental and Experimental Botany 141 (2017) 41-49
12
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 142 (2017) 293-302
13 تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 24/2 (1395) 165-176
14
In Vitro Cellular & Developmental Biology 52 (2016) 400-407
15
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE 127 (2016) 187-194
16
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 107 (2016) 374-384
17 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 32/6 (1395) 1037-1047
18
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 99 (2016) 11-20
19
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 36 (2014) 3325–3331