ابو الفضل بهزادی

خانه /ابو الفضل بهزادی
نام و نام خانوادگی ابو الفضل بهزادی
شغل بازنشسته / هیات علمی
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Physics: Conference Series 1194 (2019) 8
2
Journal of Physics: Conference Series 1194 (2019) 10
3
INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS 52 (2017) 1--6
4
Journal of Engineering and Applied Sciences 4 (2016) 719--721
5
International journal of mechatronics, Electrical and Computer Technology (IJMEC) 6 (2016) 3043-3047
6
Palestine Journal of Mathematics 5 (2015) 177--184
7
INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS 53 (2014) 3943–3947
8
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MATHEMATICAL SCIENCES 4 (2010) 821--826