زهرا مرتضایی

خانه /زهرا مرتضایی
نام و نام خانوادگی زهرا مرتضایی
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه صنعتی شاهرود
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Majlesi Journal of Electrical Engineering 16 (2022) 139-149
2
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS 78 (2019) 23521–23534
3
International Journal of Engineering , Transactions B: Applications 30(8) (2017) 1118-1125