گروه اقتصاد بازرگانی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه اقتصاد بازرگانی

نام:  مهديه رضاقلي زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه اقتصاد بازرگاني
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~gholizadeh/
نام:  هدي زبيري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه اقتصاد بازرگاني
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~zobeiri/
نام:  شهريار زروكي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده علوم اقتصادي و اداري، گروه اقتصاد
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه اقتصاد بازرگاني
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~shzaroki/
نام:  محمد عبدي سيد كلايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه اقتصاد بازرگاني
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mabdi/
نام:  يوسف عيسي زاده روشن
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه اقتصاد بازرگاني
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~eisazadeh/
نام:  سعيد كريمي پتانلار
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر ، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده علوم اقتصادي و اداري
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه اقتصاد بازرگاني
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~saeedkarimi/
نام:  محمد تقي گيلك حكيم آبادي
علایق‌پژوهشی:  اقتصادبخش عمومي، اقتصاد پولي، اقتصاد ، بانكداري و ماليه اسلامي
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر دانشگاه مازندران دانشكده علوم اقتصاديو اداري
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه اقتصاد بازرگاني
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mgilak/