شورای گروه علوم قرآن و حدیث

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه علوم قرآن و حدیث

 نام عضوسمت در شورا
1 محمد شریفی عضو علدی
2 محمد تقی اسماعیل پور معلَم عضو عادی
3 مهدی تقی زاده طبری عضو عادی
4 زینب السادات حسینی معاون پژوهشی دانشکده الهیات
5 سید علی اکبر ربیع نتاج عضو عادی
6 محسن نورائی عضو عادی
7 سید محسن موسوی عضو عادی
8 محمد مهدی شاهمرادی فریدونی عضو عادی
9 رضا آقاپور مدیر گروه از تاریخ 2-9-401