شورای گروه علوم اقتصادی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه علوم اقتصادی

 نام عضوسمت در شورا
1 محمد عبدی سید کلایی مدیر گروه اقتصاد نظری
2 محمد علی احسانی عضو عادی
3 زهرا کریمی موغاری عضو عادی
4 زهرا میلا علمی عضو عادی
5 نورالدین شریفی عضو عادی
6 مجید آقایی عضو عادی
7 علیرضا پور فرج عضو عادی
8 وحید تقی نژاد عمران عضو عادی
9 احمد جعفری صمیمی عضو عادی
10 امیر منصور طهرانچیان عضو عادی
11 سعید کریمی پتانلار عضو عادی
12 محمد تقی گیلک حکیم آبادی عضو عادی
13 هدی زبیری عضو عادی
14 یوسف عیسی زاده روشن عضو عادی
15 مهدیه رضاقلی زاده عضو عادی