21 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادي در منطقه ي MENA
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فرار مغزها، رشد تولید ناخالص داخلی، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، داده های تابلویی
مجله پژوهشنامه اقتصاد کلان
شناسه DOI
پژوهشگران عاطفه صالحی فریدونی (نفر اول) ، زهرا میلا علمی (نفر دوم) ، یوسف عیسی زاده روشن (نفر سوم)

چکیده

امروزه فرار مغزها به عنوان یک پدیده قابل توجه در کشورهای درحال توسعه به شمار می آید. فرار مغزها برای کشورهایی که کمتر توسعه یافته اند و با معضلاتی چون نرخ رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری بالا مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است. معمولاً نخبگان و متخصصان از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای توسعه یافته تر مهاجرت می کنند تا از امکانات کشورهای مقصد استفاده کنند. با توجه به اهمیت سرمایه انسانی در نظریه‏های رشد درون‏زا، فرار مغزها می تواند اثرات زیانباری را برای کشورهای مبدأ بر جای بگذارد. از این رو، در این پژوهش اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی 2016-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده آن است که بین فرار مغزها و رشد اقتصادی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد به گونه ای که یک درصد افزایش در فرار مغزها از کشورهای منا به کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با فرض ثبات سایر شرایط به طور متوسط 08/1 درصد رشد اقتصادی را در کشورهای منا کاهش داده است.