21 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان تعيين‏ كننده ‏هاي فقر ‏خانوارهاي شهري ايران در سال 1388 كاربرد مدل داده‏ هاي تابلويي با متغير وابسته محدود
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فقر، مدل داده های تابلویی با متغیر وابسته محدود، ریزداده های طرح هزینه ـ درآمد خانوار، مناطق شهری ایران
مجله پژوهشنامه اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران سمانه ابراهیم پور (نفر اول) ، زهرا میلا علمی (نفر دوم)

چکیده

نخستین قدم در راه مبارزه با فقر و برنامه‏ریزی‏های مناسب برای کاهش آن، شناسایی عوامل اثرگذار بر فقر خانوارهاست. در راستای اهمیت موضوع، در این مطالعه، با استفاده از ریزداده‏های طرح هزینه ـ درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1388 و مدل اقتصادسنجی، عوامل مؤثر بر فقر شناسایی می شود. در این مطالعه از مدل داده‏های تابلویی با متغیر وابسته محدود استفاده شده‏ که ویژگی این مطالعه و تمیز آن از سایر مطالعات انجام شده در ایران است. بدین ترتیب پس از خوشه بندی داده‏ها و محاسبه خط فقر مدل لاجیت داده‏های تابلویی که براساس متغیرهای اقتصادی ـ اجتماعی اثرگذار بر فقر خانوار طراحی شده ‏بود، با روش حداکثر درست نمایی برآورد شد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که از بین متغیرهای اثرگذار بر خروج از فقر، متغیرهای نسبت تعداد افراد باسواد و شاغل بیشترین تأثیر را دارند، در حالی‏که متغیرهایی مانند بعد خانوار احتمال قرارگیری خانوار را در دایره فقر افزایش می‏دهد. از یافته‏های دیگر اینکه، جنسیت سرپرست خانوار اثر معناداری بر فقر دارد. ضریب این متغیر نشان داد که مرد سرپرست بودن خانوار نسبت به زن‏ سرپرست بودن از احتمال قرارگیری در دایره فقر می‏کاهد.