20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان اثر شكستهاي ساختاري در نوسانات بر انتقال تكانه و سرريز نوسان ميان بازارهاي طلا و سهام ايران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تغییرات ساختاری، نوسانات، انتقال تکانه، اثر سرریز، الگوریتم مجموع مربعات تجمعی تکراری
مجله مدلسازی اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا میلا علمی (نفر اول) ، اسماعیل ابونوری (نفر دوم) ، سعید راسخی (نفر سوم) ، محمد مهدی شهرازی (نفر چهارم)

چکیده

این مطالعه اثر تغییرات ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان دو بازار طلا و سهام ایران را طی دوره ی زمانی 1386/01/05-1392/05/25بررسی میکند. برای این منظور، ابتدا زمانهایی که تغییرات ساختاری در نوسانات رخ داده است با استفاده از الگوریتم متعارف مجموع مربعات تجمعی تکراری و همچنین، الگوریتم اصلاح شده ی مجموع مربعات تجمعی تکراری به طور درونزا شناسایی شده و سپس این اطلاعات وارد فرآیند مدل سازی نوسانات میگردد. نتایج حاصل از کاربرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته ی دو متغیره در قالب تصریح غیر قطری بابا، انگل، کرافت و کرونر 1نشان میدهد که انتقال تکانه ها و سرریز نوسانات میان بازارهای طلا و سهام ایران به صورت دو طرفه میباشد. همچنین، بر اساس یافته ها، نادیده گرفتن و یا تعیین نادرست تغییرات ساختاری در نوسانات، محقق را در ارزیابی جهت سرایت تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام گمراه میسازد