20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان تكانه هاي قيمت نفت و رشد اقتصادي «شواهدي از كشورهاي عضو اوپك»
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تکانـه ی قیمـت نفـت، رشـد اقتـصادی، کـشورهای عـضو اوپـک، صـافی هودریـک- پرسکات، مدل خودرگرسیونبرداری ساختاری
مجله پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران محبوبه جهادی (نفر اول) ، زهرا میلا علمی (نفر دوم)

چکیده

نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحرانهای اقتصادی در میـان کـشورهای واردکننـده و صـادرکننده ی نفـت اسـت. بـه همـین جهـت، بررسـی اثـر تکانـه های قیمـت نفـت بـر اقتـصاد کـشورهای صادرکننده ی نفت که در آن، درآمد حاصـل از صـدور نفـت بـه عنـوان موتـور محرکـه ی اقتـصاد شـناخته میشود، ضروری است. از اینرو در این مقاله، اثـر تکانـه هـای قیمـت نفـت بـر رشـد اقتـصادی کـشورهای منتخب عضو اوپک بررسی گردید؛ جهت این بررسی، ابتدا تکانه های قیمت نفت با استفاده از روش صـافی هودریـک- پرسـکات ) (Hodrick-Prescott Filteringمحاسـبه و سـپس اثـر تکانـه ی قیمـت نفـت بـر متغیرهای مورد نظر با استفاده از الگـوی خـودرگرسـیونبـرداری ) (VARبـرآورد گردیـد. براسـاس نتـایج حاصل، امارات و ایران بیشترین وابـستگی را بـه نفـت دارنـد؛ در حـالیکـه انـدونزی و اکـوادور کمتـرین وابستگی را دارد. تجربه ی اندونزی نشان میدهد که کاهش وابستگی اقتصاد از تکانه های نفتی جز با اتخـاذ سیاستهای صحیح امکانپذیر نمیباشد