20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان اثر توسعه مالي بر توزيع درآمد در ايران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
توسعه مالی / توزیع درآمد / گشتاور تعمی میافته ) GMM ( / مد لهای پانل پویا و ایستا
مجله پژوهشنامه بازرگانی
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا میلا علمی (نفر اول) ، فایزه آریانی (نفر دوم)

چکیده

ﺑﺎ توجه ﺑﻪ نقش و ا همیت نهادها و ﻣؤﺳسات مالی و ارتباط آن ﺑﺎ نابرابری هدف اساسی این مطالعه بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از داد ه های تابلویی 28 استان ایران، در سا لهای 1379 تا 1385 بوده است. برای این منظور، ابتدا داد ه های مربوط به ضریب جینی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ) GDP (، هزینه دولتی، تورم و متغیر جانشین توسعه و عمق مالی یعنی شاخص کارایی مالی، جمع آوری و سازماندهی شده و سپس، الگو با استفاده از مدل های پانل پویا و ایستا و برآوردگر گشتاورهای تعمی میافته ) GMM (، برآورد شده است. براساس نتایج به دست آمده از متغیر جانشین توسعه و عمق مالی، شاخص کارایی اثر معنا داری بر کاهش نابرابری استان های ایران دارد. هزینه دولتی نیز بر خلاف نرخ تورم از جمله عوامل محرک برای کاهش نابرابری است. همچنین در این مطالعه، رابطه U معکوس کوزنتس در استا نهای کشور ایران تأ یید شد و براساس نتایج به دست آمده می توان گفت توسعه مالی در ایران باعث کاهش نابرابری میشود.