21 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان اثر فساد مالي بر رشد اقتصاد ايران: رويكرد تخصيص استعدادها
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فساد مالی، رشد اقتصـادی، سـرمایهی انسـانی، تخصـیص اسـتعدادها، سیسـتم معادلات همزمان
مجله جستارهای اقتصادی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی زاهد غروی (نفر اول) ، سعید کریمی پتانلار (نفر دوم) ، زهرا میلا علمی (نفر سوم) ، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (نفر چهارم)

چکیده

درباب اثر فساد مالی بر رشد اقتصادی نگرشهای متعارضـی وجـود دارد. پـارهای از دانشـمندان علوم انسانی، فساد مالی را پدیدهی مطلوبی دانستهاند و آن را روغن چرخ اقتصاد نامیدهانـد و بـر این باور هستند که فساد مالی، نهادهای ضعیف اقتصادی را بهبود میبخشد و به واسطهی آن، نرخ رشد اقتصادی افزایش مییابد. پارهای دیگر از دانشمندان علوم انسانی، بـر نـامطلوب بـودن فسـاد مالی تاکید کردهاند و آن را شنِ چرخ اقتصاد دانستهاند و استدلال کردهاند فساد مـالی، بـا ُکنـد و پرهزینه و ناکارا کردن فرایند اداری و انتقال منابع کمیاب به فعالیتهای غیرتولیـدی، فرسـایش دهندهی رشد اقتصادی است. این مقاله، با رویکرد تخصیص اسـتعدادها و بـا بـهکـارگیری روش اقتصادسنجی دستگاه معادلات همزمان به بررسی اثر فساد مالی بر رشد اقتصـاد ایـرانِ سـالهـای 1363تا 1393پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که فساد مالی بـه واسـطهی انحـراف در تخصیص استعدادها، رشد اقتصاد ایرانِ آن سالها را کاهش داده است