20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان عوامل موثر بر احتمال طلاق در ايران با استفاده از روش داده هاي شبه تابلويي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
طلاق, استان های ایران مدل لاجیت, داده های شبه تابلویی, ریز داده های طرح هزینه درآمد خانوار
مجله زن و جامعه
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا میلا علمی (نفر اول) ، لیلا محمدی (نفر دوم)

چکیده

طالق، زنگ خطر جدی است که هزینه بهسامان سازی آن بیش از هزینههای مقابله با پیامدهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی آن است. از اینرو، بررسی علل و پیامد آن و راههای برونرفت از آن باید در برنامههای سیاستگذاران کالن کشور باشد. در این مقاله صرفا با هدف درک بهتر از ارتباط میان آموزش و اشتغال زنان با طالق، عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر طالق در سطح استانهای ایران با استفاده از ریزدادههای طرح هزینه-درآمد خانوار شهری در سال 3333 و کاربرد روش دادههای شبهتابلویی بررسی شدهاست. دادههای اولیه شامل 38881 خانوار شهری بودهاست که در مرحله اول زیر بخشی از دادهها شامل سرپرستان خانوار مرد و زنِ مطلقه و متاهل )30163 مشاهده( انتخاب و در سطح استانها دستهبندی شدند. براساس دادههای اولیه و دستهبندی شده، توصیف دادهای صورت گرفت. در مرحله بعد با روش دادههای شبهتابلویی دیتون)3381 )و قزوانی و گواید)2663 ،)مدل تحقیق با لحاظ سن و سواد سرپرست خانوار با تاکید بر آموزش و اشتغال زنان، اندازه و درآمد خانوار، شاغل بودن سرپرست خانوار، به روش حداکثر درستنمایی برآورد گردید. براساس نتایج حاصل از برآورد، اندازه خانوار، اشتغال سرپرست خانوار و با سوادی او و درآمد خانوار احتمال طالق را کاهش میدهد در حالیکه اثر تحصیالت عالی برای زنان و اشتغال آنان بر احتمال طالق مثبت بودهاست. همچنن رابطه سن و طالق U وارونه است. یعنی در سالهای اولیه زندگی مشترک و سالهای انتهایی آن، احتمال طالق کمتر از سالهای میانی زندگی سرپرست خانوار است.