20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان فساد، اندازه دولت و درجه بازي اقتصاد در مدل هاي رشد
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اندازه دولت / فساد اقتصادی / درجه بازی اقتصاد / رشد اقتصادی / سیستم معادلات همزمان
مجله پژوهشنامه بازرگانی
شناسه DOI
پژوهشگران احمد جعفری صمیمی (نفر اول) ، زهرا میلا علمی (نفر دوم) ، علی صیاد زاده (نفر سوم)

چکیده

فساد اقتصادی از پد یده های ناهنجار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. بررسی عوامل مقررات، نظام قضا یی، مخارج دولتی و عوامل نهادی همچون سرما یه اجتماعی(، مطالعات تجربی انجام شده درمورد رابطه فساد با شاخص های اقتصادی و بالاخص رشد اقتصادی را ارائه می کند، همچنین نیاز شاخص و شاخص های دیگری که در سال 2008 در 106 کشور تأثیر گذار بودند را با استفاده از سیستم معادلات همزمان از نظر آماری تحلیل کرده و به بررسی مهم تر ین عوامل تأثیرگذار بر فساد و از طرف د یگر، میزان تأثیر فساد بر شاخص های کلان اقتصادی می پردازد. در ا ین سیستم؛ درجه بازی اقتصاد و اندازه دولت به عنوان عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی لحاظ شده و همچنین اثر فساد بر سرما یه گذاری و رشد اقتصادی نیاز بررسی شده است. نتا یج به دست آمده بیانگر تأثیر مثبت درجه بازی اقتصاد بر کاهش فساد اقتصادی و رابطه معکوس اندازه دولت با شاخص فساد اقتصادی است؛ یعنی ا ین که هرچه اندازه دولت ها کوچک تر باشد، فضا ی سالم تر و فساد اقتصادی کم تری دارند.