21 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان سهم درآمدي و كشش هاي تقاضاي نيروي كار صنايع ايران با تأكيد بر رشد اقتصادي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سهم درآمدی، کشش های تقاضای نیروی کار، رشد اقتصادی بخش صنعت، ایران، پانل پروبیت کسری بازه ی صفر و یک
مجله پژوهشنامه اقتصاد کلان
شناسه DOI 10.22080/iejm.2019.14440.1607
پژوهشگران خیزران روستایی شلمانی (نفر اول) ، زهرا میلا علمی (نفر دوم) ، حسن طایی (نفر سوم)

چکیده

در این پژوهش، ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر سهم درآمدی نیروی کار و در گام بعدی، محاسبه ی کشش های قیمتی، متقاطع و تولیدی نیروی کار پرداخته شده است. ازآنجاکه متغیر وابسته، کسری است، به منظور برآورد مدل، از روش پروبیت تابلویی کسری بازه ی صفر و یک، برای سی استان کشور و در بازه ی زمانی 1383 تا 1393 استفاده شد. یافته های حاصل از برآورد مرحله ی اول نشان داد که افزایش دستمزد و نسبت کارگران ماهر به غیرماهر منجر به بیشتر شدن سهم درآمدی نیروی کار می شود. کاهش سهم نیروی کار با افزایش قیمت سرمایه، ارزش مواد خام و اولیه و حق بیمه پرداختی از دیگر یافته ی این پژوهش است. در گام دوم، رابطه ی دستمزد با تقاضای کار منفی و منطبق با نظریه تقاضای کار به دست آمد. کشش اشتغال-رشد برای کارگاه های صنعتی با بیش از 100 نفر کارکن، مثبت و 0.52 حاصل شد. کشش متقاطع منفی بین نیروی کار و قیمت سرمایه دلالت بر رابطه ی مکملی بین این دو متغیر دارد. با استناد بر یافته های تحقیق و لحاظ کمبود تقاضا در بازار کار ایران پیشنهاد می شود، سیاست گذار اقتصادی تسهیلات مناسبی برای افزایش رشد صنعتی، رفع موانع تولیدی، کاهش ریسک سرمایه گذاری و ارتقا ی مهارت نیروی انسانی هم راستا با نیاز بخش های صنعتی فراهم آورد.