20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر اشتغال زنان و ارتباط ناخطی درآمد خانوار بر طلاق در ایران با استفاده از مدل لاجیت داده‏های شبه تابلویی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
طلاق، درآمد سرانه خانوار، روش لاجیت، داده‏های شبه‏تابلویی، ریزداده‏های طرح هزینه درآمد خانوار.
پژوهشگران زهرا میلا علمی (نفر اول) ، لیلی محمدی (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله تاثیر توزیع درآمد بر طلاق در ایران با استفاده از داده‏های طرح هزینه-درآمد خانوار شهری در سال 1393 و کاربرد روش داده‏های شبه‏تابلویی بررسی شده‎‏است. داده‏های اولیه شامل 18885 خانوار شهری بوده‏است که در مرحله اول زیر بخشی از داده‏ها شامل سرپرستان خانوار مرد و زنِ مطلقه و متاهل (16503 مشاهده) انتخاب و در سطح استان‏ها دسته‏بندی شدند. براساس داده‏های اولیه و دسته‏بندی شده، توصیف داده‏ای صورت گرفت. در مرحله بعد با روش داده‏های شبه‏تابلویی دیتون(1985) برآورد مدل لاجیت با روش حداکثر درستنمایی انجام شد. نتایج حاصل از برآورد مدل اولیه نشان می‏دهد که درآمد سرانه خانوار احتمال طلاق را کاهش می‏دهد و نتیجه مدل ثانویه (مدل اولیه با ورود مجذور درآمد سرانه) نشانگر رابطه U شکل درآمد سرانه و احتمال وقوع طلاق است. یعنی احتمال طلاق در دو گروه کم درآمدها و پردرآمدها بیش از دارندگان درآمد میانی است. درآمد آستانه در برآورد، معادل متوسط سرانه ماهانه 1275 هزار تومان برای خانوار شهری در سال 1393 است.