20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان رهيافت اقتصادي در شكل گيري شبكه مهاجرين داخلي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مهاجرت؛ اقتصاد شبکه های اجتماعی؛ شکل گیری شبکه
مجله مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
شناسه DOI 10.22084/AES.2018.15452.2588
پژوهشگران امیر حبیب دوست (نفر اول) ، زهرا میلا علمی (نفر دوم)

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر شکل­گیری شبکه مهاجرین داخلی می­پردازد. براساس اطلاعات نگارندگان، تحقیق حاضر اولین تلاش در رابطه با اقتصاد شبکه­های اجتماعی در ایران است. در پژوهش حاضر برای اولین ­بار جهت انجام مطالعه شبکه به­جای استفاده از متغیرهای جانشین ارتباط بین دو فرد، به­طور مستقیم از داده­های ارتباطی بین مهاجرین استفاده شده است و برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به گراف ارتباطاتی مهاجرین یک تحقیق میدانی از مهاجرین اردبیلی وارد شده به شهر رشت صورت گرفته است. نهایتاً براساس مدل اقتصادسنجی شکل­گیری شبکه و استفاده از روش لاجیت برای داده­های جفتی عوامل مؤثر بر روی شکل­گیری شبکه بررسی شده است. براساس مبانی نظری، متغیرهای مختلف زمان ورود، فاصله محل تولد به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده­اند و متغیرهای جانشین همریختی مانند سن، سواد و درآمد به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که زمان ورود مهاجرین، محل تولد در مبدأ و عوامل جانشین همریختی مانند سواد، سن و درآمد اثر معناداری بر روی احتمال برقراری ارتباط دارند. یافته دیگر تحقیق این است که یک رابطه U شکل بین احتمال برقراری ارتباط و زمان ورود مهاجرین وجود دارد که نشان­دهنده تمایل مهاجرین به برقراری ارتباط با مهاجرین هم­دوره و همچنین قدیمی­تر است. یکی دیگر از نوآوری­های این مقاله بررسی وضعیت سطح بهینه تلاش برای برقراری ارتباط در شرایط همگن و غیرهمگن است که در واقع توسعه بخشی از ادبیات اقتصاد شبکه است. در این پژوهش نشان داده شده که شدت ارتباط مهاجر i با مهاجر مرکزی در هر دوره افزایش می­یابد و این نتیجه­گیری در یک سطح خاص از ناهمگنی با شرایط همگن تفاوتی ندارد.