21 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان اثر فساد مالي بر تخصيص استعدادهاي اقتصاد ايران: رويكرد سري زماني ساختاري
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فساد مالی، تخصیص استعدادها، سری زمانی ساختاری، توسعه ی مالی، شاخص دستمزد
مجله مدلسازی اقتصاد سنجی
شناسه DOI 10.22075/JEM.2018.13881.1139
پژوهشگران مهدی زاهد غروی (نفر اول) ، سعید کریمی پتانلار (نفر دوم) ، زهرا میلا علمی (نفر سوم) ، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (نفر چهارم)

چکیده

این مقاله اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران سال های 1363 تا 1393 را بررسی کرده است و برای کشف اثر عوامل غیرقابل مشاهده و لحاظ تغییرات ساختاری اقتصادی و اجتماعی و سیاسی از رویکرد مدل سری زمانی ساختاری استفاده کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد: افزایش فساد مالی، افزایش توسعه ی مالی، افزایش نرخ رشد سهم نسبی مخارج مصرفی دولت در تولید ناخالص داخلی و افزایش سهم نسبی ارزش افزوده ی بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی، تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران سال های 1363 تا 1393 را منحرف و نابهینه کرده است.