20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان علل، آثـار و روند فسـاد مالي اقتصاد ايـران: رويكرد آثار عديده - علل عديده
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فساد مالی، رشد اقتصادی، مخارج دولت، ثبات سیاسی، مدل آثار چندگانه ـ علل چندگانه
مجله مطالعات و سیاستهای اقتصادی
شناسه DOI 10.22096/ESP.2019.34581
پژوهشگران مهدی زاهد غروی (نفر اول) ، سعید کریمی پتانلار (نفر دوم) ، زهرا میلا علمی (نفر سوم) ، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (نفر چهارم)

چکیده

این مقاله، شاخص فساد مالی اقتصاد ایران سالهای 1358 تا 1393 را به مدد رویکرد الگوی آثار عدیده سنجیده است. بدین منظور، با توجه به مبانی نظری و نتایج مطالعات تجربـ ی، متغیرهـا ی 5 ـ علل عدیده رشد اندازة دولت، نوع نظام سیاسی، ثبات سیاسی، درجۀ بازبودن اقتصاد و رانت نفتی را به عنوان علـل فساد مالی و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی و درصد پسانداز ناخالص داخلی به تولیـ د ناخالص داخلی را به عنوان آثار فساد مالی اقتصاد ایران بررسی کرده است. نتایج بهدستآمده از الگوی پژوهش، نشان میدهد که روند فساد مالی اقتصاد ایران در این دوره، صعودی بوده است.