20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر آزادسازی تجاری و ریسک سیاسی بر رشد درآمد سرانه کشورهای منتخب در حال توسعه با تاکید بر ایران
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آزادسازی تجاری، رشد درآمد سرانه، ریسک سیاسی، داده‏های تابلویی، کشورهای در حال توسعه
پژوهشگران زهرا میلا علمی (نفر اول) ، مهدی معظمی گودرزی (نفر دوم) ، یونس نادمی (نفر سوم)

چکیده

آزادسازی تجاری و جهانی شدن اقتصادی در دهه های اخیر از مهمترین مسائل اقتصادی کشور ها بوده است و همواره سیاست‏گذاران و اقتصاد دانان بر آن تاکید داشته‏اند. تجربه کشورهای مختلف جهان در مورد آزادسازی تجاری و گسترش آن بیانگر این امر است که این سیاست می تواند اثرات متفاوتی در کشورهای مختلف که ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متفاوتی دارند، بگذارد. پژوهش حاضر به بررسی اثر آزادسازی تجاری و ریسک سیاسی بر رشد درآمد سرانه در 29 کشور منتخب در حال توسعه پرداخته است. به این منظور از شاخص جهانی شدن اقتصادی که توسط موسسه اقتصادی KOF و شاخص ریسک سیاسی که توسط پایگاه راهنمای بین المللی ریسک کشورها (ICRG) ارائه شده است و داده های آماری سال 2013-2002 و روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که در این کشورها، آزادسازی تجاری بر رشد درآمد سرانه اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که ریسک سیاسی دارای رابطه معکوس با رشد اقتصادی می باشد.