21 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
دستاوردها و چالش ‏های اقتصادی حضور زنان در آموزش عالی: تحلیلی بر یافته‏ های پژوهشی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
آموزش عالی- زنان تحصیلکرده- فراتحلیل یافته های پژوهشی
پژوهشگران زهرا میلا علمی (نفر اول)

چکیده

ایران کشوری در حال گذار است که طی سه دهه اخیر، در عرصه‏های اقتصادی- فرهنگی و اجتماعی شاهد دستاوردهایی بوده‏ایم که آموزش عالی از آن مستثنی نبوده است. افزایش قابل ملاحظه حضور دختران ایرانی در دانشگاه سبب شد تا نسبت دختران به پسران در دانشگاه ها از 28درصد در سال 1357 به 37درصد در سال 1374 و 49 درصد در سال 1381 برسد و از آن سال تاکنون همواره حدود50 درصد از پذیرفته شدگان آموزش عالی دختران می‏باشند. این حضور حاصل تغییر در نگرش زنان از خود و تاحدودی تغییر در نگرش جامعه از زنان است. با افزایش حضور زنان در تحصیلات عالی، نتایج و تفسیرهای متفاوتی از پیامدهای این حضور ارائه شده است. پراکندگی و یک‏دست نبودن مطالعات، نشان از کمبود مطالعه‏ای جامع دارد. مطالعه‏ای مروری که بتواند با یک سؤال و هدف کلی، تحقیقات و مطالعات مربوط به این حوزه را شناسایی و پس از بررسی این پژوهش‏ها و ارزیابی نتایج آن ها بتواند تصویری کلی از وضعیت موجود و روند تحولات این دستاوردها ارائه دهد، ضرورت پژوهش پیش‏رو را تبیین می‏نماید. هدف کلی این طرح، بررسى پیامدهاى اقتصادی برخوردارى زنان از آموزش عالى است و به دنبال پاسخ به این پرسش کلی است که آیا این برخورداری، سبب تغییراتی در مشارکت و رفتار اقتصادی زنان شده است. با توجه به این هدف کلی، یافته‏های پژوهشی معتبر و قابل دسترس در زمینه دستاوردهای اقتصادی حضور زنان در آموزش عالی مرور و تحلیل می‏شود. این مطالعه به روش مرور نظام‏مند و با هدف تحلیل یافته‏های پژوهشی معتبر و موجود انجام گرفته است. در واقع با توجه به هدف و سؤال اصلی، جستجوهای داخلی و خارجی در این زمینه انجام شده و پس از بررسی و ارزیابی نتایج این پژوهش‏ها، اطلاعات به دست آمده تحلیل شده است.