20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان بازدهي آموزش در ايران: كاربردي از كوهورت سني و روش داده‏ هاي شبه ‏پانلي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بازدهی آموزش؛ تابع درآمدی مینسر؛ الگوی داده‏های شبه پانلی؛ کوهورت سنی؛ ایران
مجله مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
شناسه DOI 10.22084/AES.2017.10981.2200
پژوهشگران زهرا میلا علمی (نفر اول) ، طاهره نیک بین (نفر دوم) ، مانی مؤتمنی (نفر سوم)

چکیده

آموزش و پرورش به عنوان یک پدیده اجتماعی مؤثر، نقش مهمی در تحقق اهداف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد. با توجه به اهمیت آموزش بر درآمد، تاکنون مطالعات متعددی در زمینه برآورد بازدهی آموزش انجام شده است که تنها تعداد معدودی به مسأله ی تورش در برآوردها توجه کرده اند. در برازش مقطعی، بدون توجه به متغیر ناهمگنی توانایی و انگیزه فردی، به‏کارگیری روش حداقل مربعات معمولی، سبب تورش مثبت در برآورد بازدهی آموزش شده است. در این مطالعه، برای کاهش تورش در تخمین، از روش شبه پانل برای برآورد بازده آموزش در ایران استفاده شده است. داده‏های شبه پانل، با داده‏سازی به روش کوهورت و تکرار مقطع، با استفاده از ریزداده‏های طرح هزینه درآمد خانوار شهری مرکز آمار ایران در سال‏های 1370 تا 1391 ساخته شد. افراد هدف مورد مطالعه از این طرح، شاغلینی بودند که در فاصله سال‏های 1316 تا 1360 متولد شده‏ بودند. نتایج حاصل از برآورد الگو شبه پانلی نشان داد که آموزش تأثیر مثبت و معنی­داری بر درآمد دارد. نرخ نسبتاً بالای بازدهی آموزش نشان می‏دهد که سرمایه‏گذاری در آموزش دارای توجیه اقتصادی است؛ لذا سیاست‏گذاران باید به توسعه‏ی آن اهتمام ورزند. هم‏چنین بازدهی آموزشی مردان بیش از زنان است که این به دلیل ساختار بازار کار ایران و وجود تفکیک جنسیتی مشاغل و حضور زنان کم سواد در مشاغل خدماتی و زنان تحصیل‏کرده آموزش عالی در بخش‏های آموزشی و بهداشتی است. نتیجه دیگر این‏که، رابطه ی سال‏های سن و درآمد افراد U وارونه بوده ‏است؛ یعنی با افزایش سن ابتدا درآمد افزایش می‏یابد؛ اما بعد رسیدن به نقطه‏ی حداکثری، دیگر انتظار نمی رود که افزایش سن به افزایش درآمد منتهی شود