20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
نگاهی به مشارکت زنان در استان مازندران مقایسه با کل کشور
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مشارکت اقتصادی زنان- جمعیت فعال و غیر فعال اقتصادی- نرخ مشارکت و بیکاری زنان-سهم اشتغال در بخهشای مهم اقتصادی- استان مازندران
پژوهشگران زهرا میلا علمی (نفر اول) ، طاهره نیک بین (نفر دوم) ، سیده مونا سید مهدوی چابک (نفر سوم)

چکیده

یکی از شاخصه های توسعه، میزان حضور و مشارکت زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی است. در این مطالعه بمنظور ارائه تصویری از بازار کار زنان در استان و مقایسه آن در کشور، به بررسی جمعیت فعال و غیرفعال اقتصادی زنان،نرخ مشارکت و بیکاری آنان، سهم اشتغال زنان در بخشهای مهم اقتصادی و وضعیت سواد زنان شاغل و بیکار در استان مازندران و کل کشور، طی سالهای 1389-1391 پرداخته شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که جمعیت فعال استان مازندران نسبت به جمعیت فعال کشور بیشتر است اما جمعیت فعال زنان مازندران از جمعیت زنان فعال کل کشور کمتر است. روند رشد جمعیت غیرفعال زنان در استان مازندران نیز کاهشی است.نرخ مشارکت استان مازندران از نرخ مشارکت کل کشور بالاتر است؛ اما در مورد زنان این نرخ فقط در سال 90 بیشتر می باشد. نرخ بیکاری در استان مازندران از نرخ بیکاری کل کشور پایین تر است اما نرخ بیکاری زنان در این استان بالاتر از میزان نرخ بیکاری زنان در کشور میباشد. سهم اشتغال ناقص زنان در ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد اما در مجموع کاهش یافته است. بیشترین نرخ اشتغال زنان استان مربوط به بخش خدمات و پس از آن در بخش کشاورزی می باشد. حضور زنان در بخش صنعت کمتر دیده می شود. سهم زنان در بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی است. اما روند اشتغال زنان در بخش خصوصی کاهشی و دز بخش عمومی افزایشی می باشد. تفکیک شاغلین بر حسب سواد نشان می دهد که درصد افراد بیکار باسواد در هر سه سال و در هر دو گروه مردان و زنان بیشتر از درصد افراد شاغل باسواد است و درصد شاغلین و بیکاران زن باسواد، روند افزایشی دارد.