21 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر آموزش بر درآمد ساکنین حاشیه ی دریای خزر با استفاده از کوهورت های مصنوعی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آموزش، کوهورت های مصنوعی، ساکنین حاشیه دریای خزر
پژوهشگران طاهره نیک بین (نفر اول) ، زهرا میلا علمی (نفر دوم)

چکیده

هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اثر آموزش بر درآمد افراد ساکن در استانهای حاشیه ی دریای خزر اعم از گیلان، مازندران و گلستان با استفاده از تابع دریافتی مینسر( )7599،7591میباشد. جهت برآورد بازدهی آموزش تاکنون مطالعات متعددی انجام شده است که در آنها این تابع دریافتی مورد برآورد قرار گرفته است. در اکثر این برآوردها، روش مورد استفاده حداقل مربعات معمولی بودهاست در حالکه در مطالعهی حاضر، تابع دریافتی مینسر با روش جدید کوهورتهای مصنوعی برآورد شده است که در آن از 22دوره زمانی و 5گروه سنی برای تشکیل کوهورتها استفاده شده است. دادههای مورد نیاز از ریزداده های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران برای سالهای 3107الی 3133استخراج شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که آموزش دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر درآمد است. بین سن و درآمد رابطه ی Uمعکوس وجود دارد. یعنی در سالهای جوانی انتظار بر این است که با افزایش سن، درآمد افزایش یابد ولی بعد از رسیدن به یک سن خاص دیگر با افزایش سن انتظار افزایش درآمد وجود ندارد. مرد بودن نسبت به زن بودن اثر مثبت بر درآمد حاصل از شغل افراد دارد البته سطح معنی داری آن بالا نبودهاست.