20 بهمن 1401
زهرا كريمي موغاري

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر دریا کنار خیابان نهم شماره 625
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 01135302555
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان عوامل اقتصادي موثر بر اشتغال زنان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اشتغال؛ زنان؛ توسعة اقتصادی؛ نرخ تحصیلات؛ شبکة عصبی
مجله مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا کریمی موغاری (نفر اول) ، مینو نظیفی (نفر دوم) ، سحر عباسپور (نفر سوم)

چکیده

چکیده امروزه با توجه به نقش زنان، اهمیتدادن به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها بـه بـازار کـار مـیتوانـد زمینة بهرهگیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فرآهم . آورد به همین دلیل شـناخت مجموعـه عوامـل زمینهساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصههای اقتصادی و اجتمـاعی کشـور اولویـت ویژهای دارد. هدف از مطالعة حاضر بررسی تأثیر متغیرهایی چون نرخ پوشش آموزش ابتدایی، متوسـطه و عالی برای دختران، سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلـی (شـاخص مراحـل توسـعه)، مجذور سهم ارزش افزودة صنعت (شاخص توس ،یهع افتگی) نسبت ازدواج به طلاق (شـاخص اجتمـاعی فرهنگی)، سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی (شاخص اندازه دولت ) بر اشتغال زنان در ایران طی اسـتفاده . شـد نتیجـة پـژوهش 1 سالهای 1390-1347 بود. بدین منظور از مدل شبکة عصبی مصـنوعی نشان میدهد که در دورة مورد بررسی افزایش درجة توسع یه افتگی کشور و بـالارفـتن سـطح تحصـیلات زنان، بیشترین تأثیر را در افزایش سهم زنان در نیروی کار داشته . است.