20 بهمن 1401
زهرا كريمي موغاري

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر دریا کنار خیابان نهم شماره 625
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 01135302555
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تأثير نگرش به كيفيت و عملكرد نهادهاي دولتي بر اعتماد اجتماعي در ميان شهروندان شهر شيراز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نگرش؛ سرمایه اجتماعی؛ اعتماد اجتماعی؛ اعتماد تعمیم یافته؛ اعتماد نهادی
مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
شناسه DOI
پژوهشگران محمود باقری (نفر اول) ، محمود شارع پور (نفر دوم) ، زهرا کریمی موغاری (نفر سوم)

چکیده

مفهوم اعتماد از مهم ترین مولفه های نظریه سرمایه اجتماعی و نشان دهنده ی توجه به روابط اجتماعی می باشد. با توجه به اینکه اکثر پژوهش های انجام شده در ایران بر رهیافت جامعه محوری استوار است و اندک پژوهشی به رهیافت نهاد محور توجه داشته است، لذا تحقیق حاضر بر پایه رهیافت نهاد محور می باشد. روش تحقیقِ حاضر، پیمایشی و مقطعی بوده که حجم نمونه پژوهش حاضر را 384 نفر از شهروندان 65-15 ساله شهر شیراز تشکیل داده اند. اطلاعات از این افراد با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیده است که ضریب آلفای مربوط به همه متغیرهای تحقیق بالای 70/0 می باشد و با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفته است. در نهایت نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نگرش افراد به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی قادر به تبیین 54 درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی است. گفتنی است که متغیرهای: احساس امنیت، اعتماد نهادی، نگرش به حقیقت گویی، نگرش به وفای به عهد و نگرش به انصاف تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد اجتماعی داشتند، متغیر نگرش به فساد اداری و تجربه تبعیض تأثیر منفی و معناداری بر اعتماد اجتماعی دارد و متغیر نگرش به همبستگی تأثیر معناداری بر اعتماد اجتماعی نداشته است.