20 بهمن 1401
زهرا كريمي موغاري

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر دریا کنار خیابان نهم شماره 625
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 01135302555
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان محاسبه و تحليل ساختار اشتغال غير رسمي در مناطق شهري استان كردستان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اشتغال غیررسمی ، کردستان ، مدل لاجیت
مجله فصلنامه اقتصاد کاربردی
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا کریمی موغاری (نفر اول) ، شهریار زروکی (نفر دوم) ، زریان احمدی (نفر سوم)

چکیده

مشاغل غیررسمی، مشاغلی هستند که افراد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمی کار، با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت های اجتماعی (مانند بیمههای اجتماعی) و چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی و غیره) مشغول به کارند. امروزه اشتغال غیررسمی سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است. در مقاله حاضر با استفاده از داده های خام طرح نمونه گیری هزینه-درآمد خانوار در مناطق شهری استان کردستان، میزان اشتغال غیررسمی محاسبه و ترکیب اشتغال غیررسمی به تفکیک جنسیت برای هر یک از متغیرهای سن، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل و نوع فعالیت در سال های 1380، 1387 و 1393 بررسی و مقایسه شده است. سپس تاثیر هر یک از ویژگیهای شاغلان بر احتمال حضور آنان در بخش غیررسمی با استفاده از مدل رگرسیون لاجیت با متغیر وابسته کیفی بررسی شده است. معیار محاسبه اشتغال غیررسمی، شاخص برخورداری از حداقل مزد قانونی و برخورداری از بیمه های اجتماعی است. نتایج حاصل از محاسبه اشتغال غیررسمی نشان می دهد که در فاصله سال های 1380 تا 1393 نسبت اشتغال غیررسمی در مناطق شهری استان کردستان افزایش یافته و از 1/67 به 8/73 درصد رسیده است. نتایج تخمین مدل لاجیت نشان می دهد که متغیرهای سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و نوع فعالیت تأثیر معناداری بر اشتغال غیررسمی دارند. افزایش سن، افزایش تحصیلات و متأهل بودن احتمال اشتغال غیررسمی را کاهش می دهند. در مناطق شهری استان کردستان بخش صنعت و پس از آن بخش خدمات بیشترین سهم از شاغلان غیررسمی را در خود جای داده است.