20 بهمن 1401
زهرا كريمي موغاري

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر دریا کنار خیابان نهم شماره 625
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 01135302555
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان درونزايي در برآورد مدل كار كودك با داده هاي سانسورشده؛ با به كارگيري مدل توبيت با متغير ابزاري
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کار کودک، داده های سانسور شده، متغیرهای ابزاری، مدل توبیت
مجله نظریه های کاربردی اقتصاد
شناسه DOI
پژوهشگران سهند ابراهیمی پورفائز (نفر اول) ، زهرا کریمی موغاری (نفر دوم) ، تیمور محمدی (نفر سوم)

چکیده

در ادبیات کار شایسته، از میان برداشتن کار کودک یکی از ارکان اساسی حقوق کار است. بر اساس کنوانسیون 138 سازمان بین المللی کار هرگونه کاری را که می تواند به سلامت جسم، ذهن و اخلاقی کودک آسیب بزند یا امنیت اخلاقی او را تهدید کند، کار کودک محسوب شده و نباید توسط کودکان زیر 18 سال انجام شود. هرچند، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فقر شدید و شرایط نامناسب بازار کار، تعداد قابل توجهی از خانودارها را ناچار به پذیرش مشارکت کودکشان در بازار کار می کند. در این مقاله اثر ویژگی های خانوار بر احتمال و میزان کار کودک مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور ویژگی های کودک، مادر، سرپرست و خانوار به عنوان متغیرهای توضیحی لحاظ شده اند. الگوی مورد استفاده در تحقیق مدل توبیت با متغیر ابزاری است. مشارکت کودک در ایجاد درآمد برای خانوار مدل توبیت را با مشکل درونزایی روبرو می کند. در نتیجه از درآمد خالص سرپرست خانوار به عنوان متغیر ابزاری استفاده شده است. داده های استفاده شده در این تحقیق از داده های خام هزینه – درآمد خانوار در سال 1392 استخراج شده اند. گروه مورد بررسی کودکان زیر 18 سال و بالای 6 سال هستند. در مجموع 24,822 کودک مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس نتایج، پسر بودن تأثیر معنادار و مستقیمی در افزایش ساعات کار و احتمال کار کودک دارد. علاوه بر آن فعال بودن و شاغل بودن سرپرست خانوار و افزایش سطح تحصیلات مادر باعث کاهش کار کودک می شود.