20 بهمن 1401
زهرا كريمي موغاري

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر دریا کنار خیابان نهم شماره 625
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 01135302555
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان نقد كتاب معجزه ، بحران و آينده ؛ تجربه توسعه آسياي شرقي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
توسعه اقتصادی ، آسیای شرقی ، کره ، صنایع نوپا، سازوکار بازار
مجله پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا کریمی موغاری (نفر اول)

چکیده

کتاب تجربه توسعه آسیای شرقی؛ معجزه، بحران و آینده، نوشته ی ها جون چانگ، و ترجمهی لیلا سادات فاطمی نسب، در پی یافتن علل اصلی توسعه ی موفقیت آمیز کشورهای آسیای شرقی است. کشورهای شرق آسیا، که پس از جنگ جهانی دوم کشورهایی فقیر و عقب مانده بودند، طی چند دهه به کشورهای تازه صنعتی شده مبدل گردیدند. در مورد علل توسعهی سریع کشورهای شرق آسیا نظرات متفاوتی ابراز شده است. برخی پژوهشگران عامل اصلی موفقیت این کشورها را پیروی از سازوکار بازار، جهتگیری صادراتی دانستهاند؛ در حالی که گروهی دیگر بر نقش دولت در حمایت از صنایع نوپا، و ارائهی مشوقهای مختلف برای بخش خصوصی جهت سمت گیری تاکید کردهاند. هاجون چانگ در این کتاب با مرور تحولات اقتصادی کشورهای شرق آسیا، به ویژه کره، نشان میدهد که پیروی از سازوکار بازار آزاد عامل موفقیت این کشورها نبوده؛ و دولت با حمایتهای مشروط و موقت، همراه با نظارت کارآمد بر نحوهی عملکرد بخش خصوصی و تاکید بر صادرات، نقش تعیینکنندهای در توسعهی کشورهای آسیای شرقی داشته است. کتاب تجربه توسعه آسیای شرق یبرای پژوهشگران و سیاستگذاران ایرانی در شرایط کنونی بسیار ارزشمند و راهگشا است.