01 مهر 1398

فرهاد ولی زادگان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی- فیزیولوژی جانوری
تلفن: 09363855575
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
فرهاد ولی زادگان، مریم رحیمی تسیه (1397) بررسی نقش رسپتورهای خانواده D1 و D2 ایدوپامین در هسته قاعده -جانبی آمیگدال کاری و مرجع ۀب یافته های نوین در علوم زیستی: 5; 53-64
2
سپیده محمدنژاد، اکبر حاجی زاده مقدم، فرهاد ولی زادگان (1396) اثر ضد افسردگی کوئرستین و نانوکریستال کوئرستین در مدل حیوانی بیماری اسکیزوفرنی با استفاده از تست شنای اجباری پژوهش های جانوری: دوره 30، شماره 3، پاییز 1396،; 383-394
3
علی کولیوند زاده، فرهاد ولی زادگان، محمدرضا زرین دست (1396) میانکنش سیستم هیستامینرژیک هیپوکامپ پشتی و اپیوئیدرژیک سپتوم میانی بر رفتارهای شبه- اضطرابی یافته های نوین در علوم زیستی: 4; 189-200
4
5
فرهاد ولی زادگان، شهربانو عریان، محمدرضا زرین دست (1395) تأثیر میانکنش بین مورفین و سیستم آلفا- نورآدرنرژیک در هستۀ قاعدهای-جانبی آمیگدال بر اضطراب و حافظه یافته های نوین در علوم زیستی: 3; 1-14
مقاله ارائه‌شده
1
محدثه شکاری، شهربانو عریان، فرهاد ولی زادگان، آرمان محمودی اطاقوری، عادل سالاری (1396) بررسی اثر ضدالتهابی عصاره ی هیدروالکلی مخروط ماده گیاه ارس (Juniperus excelsa) در موش صحرایی نر نژاد wistar سیزدهیمن کنگره بین المللی انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، ایران، تهران
2
حنانه احمدنیا، اکبر حاجی زاده مقدم، فرهاد ولی زادگان، صدیقه خانجانی (1396) اثر حفاظتی مصرف خوراکی هسپرتین و نانوکریستال آن برآسیب ناشی از تزریق درون بطنی – مغزی استروپتوزوتوسین سومین کنفرانس ملی علوم جانوری، ایران، شهرکرد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
فرهاد ولی زادگان (1395) سیستم های عصبی کنترل کننده رفتارهای تغذیه ای، ذهن در برابر متابولیسم دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه