03 شهریور 1398

طاهر صفرراد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی کاربردی در برنامه ریزی محیطی
تلفن: 09370286321
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اقلیم شناسی کاربردی در برنامه ریزی محیطی (1389 - 1393)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
طاهره انصافی مقدم، فرامرز خوش اخلاق، علی اکبر شمسی پور، رضا اخوان، طاهر صفرراد، فرشاد امیر اصلانی (1397) واکاوی فراوانی رخدادهای گردوغبار و بارش همزمان در جنوب غربی ایران تحقیقات مرتع و بیابان ایران: سال 25، شماره 4، شماره پیاپی 73; 770-788
2
هاجر کارمی، محمد اکبری نسب، طاهر صفرراد (1397) آشکارش جبهه های دمایی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از تصاویر مودیس مجله علوم و فنون دریایی: دوره 17 شماره 3; 11
3
نادیا طالب پور، طاهر صفرراد، محمد اکبری نسب، معصومه رسولیان (1397) بررسی شاخص مناسب آشکارسازی لکه نفتی با استفاده از تصاویر ماهواره Sentinel-2 (مطالعه موردی خلیج فارس 26 بهمن 94) اقیانوس شناسی: 9; 31-40
4
همت اله رورده، طاهر صفرراد، هاجر شیردل (1397) پیامدهای گرمایش جهانی بر مناطق گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر برنامه ریزی و توسعه گردشگری: دوره 7 شماره 24; 146-163
5
محمد اکبری نسب، طاهر صفرراد، مهدی اکبرزاده (1396) آشکارسازی خطوط ساحلی با تکنیک پردازش تصویر ماهواره ای پژوهشهای فرسایش محیطی - دانشگاه هرمزگان - باهمکاری دانشگاه های دیگر: 7; 23
6
سیده نسترن هاشمی، محمد اکبری نسب، طاهر صفرراد (1396) آشکارسازی پلوم رودخانه‎ی اروند از طریق تصاویر ماهواره ای هیدروژئومورفولوژی: 4(13); 147-164
7
سحر شعبانپور نوذری، همت اله رورده، طاهر صفرراد (1396) ارتباط الگوهای پیوند از دور بر چرخه آب در اتمسفر ایران جغرافیا: سال 15، شماره 54; 263-274
8
طاهره انصافی مقدم، فرامرز خوش اخلاق، علی اکبر شمسی پور، رضا اخوان، طاهر صفرراد، فرشاد امیر اصلانی (1396) پایش و ارزیابی اثرات گردوغبار بر تغییرات بارش در جنوب غرب ایران با استفاده از سنجش از دور و GIS سنجش از دور و GIS ایران: سال 9، شماره دو; 79-98
9
Majid Shadman Roodposhti, Taher Safarrad, Himan Shahabi (2017) Drought sensitivity mapping using two one-class support vector machine algorithms ATMOSPHERIC RESEARCH: 193; 73-82
10
همت اله رورده، طاهر صفرراد (1396) تحلیل اختلاف درجۀ حرارت هوا و دریا بر بارش های سنگین و فراگیر سواحل جنوبی خزر طی فصل پاییز پژوهش های جغرافیای طبیعی: 49 (1); 71-83
11
محمد اکبری نسب، هاجر کارمی، طاهر صفرراد (1395) آشکارش جبهه های ساحلی خلیج عمان و فارس با الگوریتم کنی مجله علوم و فنون دریایی: دوره 17 شماره 3; 34-44
12
مجید حسینی حمید، محمد اکبری نسب، طاهر صفرراد (1395) محاسبه شاخص اندیس بهینه برای پایش آلودگی منابع آب با تصاویر ماهواره ایی، مطالعه موردی حوزه دریای عمان هیدروفیزیک: 2 (1); 35-45
13
Majid Shadman Roodposhti, Jagannath Aryal, Himan Shahabi, Taher Safarrad (2016) Fuzzy Shannon Entropy: A Hybrid GIS-Based Landslide Susceptibility Mapping Method Entropy: 18(10); 1-20
14
ام السلمه بابایی فینی، طاهر صفرراد، مصطفی کریمی احمد آباد (1395) تحلیل و شناسایی الگوهای همدیدی توفان های گردوغبار غرب ایران جغرافیا و مخاطرات محیطی: 17; 105-120
15
قاسم عزیزی، طاهر صفرراد، حسین محمدی، حسنعلی فرجی سبکبار (1395) ارزیابی و مقایسة داده های بازکاوی شدة بارش جهت استفاده در ایران پژوهش های جغرافیای طبیعی: 48(1); 33-49
مقاله ارائه‌شده
1
رحیم بردی آنامراد نژاد، طاهر صفرراد، عیسی آنامرادنژاد، جعفر حبیبی (1398) Using Web Mining in the Analysis of Housing Prices A Case study of Tehran کنفرانس بین المللی وب پژوهی، ایران، تهران
2
زینب خارکن، محمد اکبری نسب، طاهر صفرراد (1396) داده های ماهواره لندست) سنجنده (TM5 جهت پایش آب، مطالعه موردی دریای خزر اولیتن همایش بین الملی اقیانوس شناسی غرب آسیا، ایران، تهران
3
طاهر صفرراد، مهران منصوری نیا (1396) تحلیل سینوپتیکی الگوهای منجر به بارش های سنگین غرب کشور در طی دوره آماری (1985-2013) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، ایران، شهرکرد
4
محمود غریبی جویباری، ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، طاهر صفرراد، فرامرز بریمانی (1396) سنجش نگرش گردشگران از ابعاد زیستمحیطی دهستان رودپی شمالی دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران، بابلسر
5
طاهر صفرراد، الهام حیدری، بهاره رحیمی پور (1396) تحلیل سینوپتیکی روزهای فراگیر شرجی درسواحل جنوبی خزر دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران، بابلسر
6
طاهر صفرراد، مبینا قلی نژاد (1396) نقش عناصر اقلیمی در شکل گیری معماری بومی شهر قائمشهر دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران، بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!