09 فروردین 1402
نورالدين شريفي

نورالدین شریفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد (اقتصاد منطقه ای و برنامه ریزی منطقه ای)
تلفن: 35302550
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان بكارگيري پيوندهاي خالص در تبيين جايگاه بانك در اقتصاد ايران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پیوندهای پیشین، پیوندهای پسین، تحلیل داده-ستانده و بانک.
مجله پژوهش های اقتصادی ایران
شناسه DOI (DOI): 10.22054/IJER.2017.7512
پژوهشگران زهرا مسیبی (نفر اول) ، نورالدین شریفی (نفر دوم)

چکیده

محدودیت منابع تولیدی نظیر نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و دیگر منابع تولیدی در کشورهای درحال توسعه سبب شده است تا براساس نظریه رشد نامتوازن، استفاده از آن ها در بخش های تولیدی با توجه به اولویت این بخش ها صورت پذیرد. این تحقیق در پی تعیین جایگاه بخش بانک در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر دیگر بخش های اقتصادی کشور است. برای تعیین میزان اثرگذاری این بخش بر تولیدات دیگر بخش های اقتصادی و مقایسه آن با سایر بخش ها، از پیوندهای پیشین کل (خالص و ناخالص) استفاده می گردد. میزان تحرک آفرینی توسعه ی فعالیت های بانک در بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از شاخص ارتباط پسین کل (خالص و ناخالص) اندازه گیری می شود. منابع آماری تحقیق از جدول داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس که آخرین جدول به هنگام شده رسمی کشور است تأمین می گردد. موقعیت این بخش، هم به لحاظ تحریک پذیری و هم تحرک آفرینی در بخش های تولیدی، از متوسط بخش های اقتصادی پایین تر است. شاخص ارتباطی جزیی پیشین بخش بانک نشان می دهد 67/93 درصد از خدمات بانک به عنوان کالاهای واسطه در اقتصاد مصرف می شود. به این ترتیب، بخش بانک جزء بخش هایی است که بیشتر در خدمت بخش های تولیدی قرار دارد و از این نظر در بین بخش های خدماتی اقتصاد کشور، رتبه نخست را دارد. بخش های ساخت مواد شیمیایی، ساختمان و بانک به ترتیب بیشترین استفاده کنندگان خدمات بانکی به شمار می روند. در مقابل بخش های ساخت مواد شیمیایی، بانک و آب، برق و گاز هم به ترتیب بیشترین تأمی نکنندگان نیازهای بخش بانک به حساب می آیند.