09 فروردین 1402
نورالدين شريفي

نورالدین شریفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد (اقتصاد منطقه ای و برنامه ریزی منطقه ای)
تلفن: 35302550
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان اثر صادرات بين منطقه اي بر رشد توليد مناطق: مطالعه موردي استان گلستان و ساير مناطق با استفاده از تحليل داده- ستانده دومنطقه اي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
صادرات بینمنطقهای، رشد اقتصادی، استان گلستان، جدول داده- ستانده دومنطقه ای
مجله تحقیقات مدل سازی اقتصادی
شناسه DOI 10.18869/acadpub.jemr.6.24.123
پژوهشگران نورالدین شریفی (نفر اول) ، رمضان حسین زاده (نفر دوم)

چکیده

این تحقیق در پی بررسی اثر حجم و ترکیب صادرات بین منطقه‏ای بین دو منطقه گلستان و سایر مناطق کشور بر تولیدات این دو منطقه است. برای این منظور، جدول‏های داده- ستانده دو منطقه ای سال‏های 1385 و 1389 مورد استفاده قرار می‏گیرد. سپس با استفاده از تکنیک تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) اثرات تغییر حجم و ترکیب صادرات بین منطقه ای بر رشد تولید این مناطق در دوره 89-1385 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که صادرات استان گلستان به سایر مناطق کشور در دوره مورد مطالعه 349/09 میلیارد ریال کاهش یافته است که این امر موجب کاهش 335/76 میلیارد ریال تولید کل استان شده است. همچنین تغییر ترکیب صادرات موجب افزایش 9/78 میلیارد ریال و تغییر حجم صادرات موجب کاهش 345/55 میلیارد ریال در تولید کل استان گلستان شده است.