10 فروردین 1402
نورالدين شريفي

نورالدین شریفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد (اقتصاد منطقه ای و برنامه ریزی منطقه ای)
تلفن: 35302550
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر سرمایه سیاسی بر رشد اقتصادی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سرمایه سیاسی، مشارکت سیاسی، رشد اقتصادی، منطق فازی.
پژوهشگران زهرا پولایی (دانشجو) ، هدی زبیری (استاد راهنما) ، نورالدین شریفی (استاد مشاور)

چکیده

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف هرکشوری به حساب می آید. اما نمی توان برای دستیابی به این هدف تنها یک تصویر از مسیری که کشوری پیموده و در آن موفق بوده است را برای همه ی کشورها تجویز کرد، زیرا اغلب کشورها به لحاظ زمینه های ارزشی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با هم تفاوت دارند. بنابراین می توان گفت، توجه به مسائل سیاسی و نهادی هرکشور و تلاش برای بهبود آن ها، از جمله عواملی-ست که در بررسی رشد اقتصادی کشورها حائز اهمیت است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر سرمایه سیاسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب است. در این پژوهش شاخص سرمایه سیاسی بر اساس ترکیب سه شاخص سرمایه اجتماعی، دموکراسی و مشارکت سیاسی برآورد می شود. برای این منظور از روش فازی و نرم افزار متلب استفاده شده است. سپس اثر سرمایه سیاسی بر رشداقتصادی برای 38 کشور منتخب درحال توسعه و توسعه یافته، طی سال های 2007-2017 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا بررسی شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است، سرمایه سیاسی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد.