28 شهریور 1399
سيد اسماعيل حسيني نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: مازندران - بابلسر - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیومکانیک ورزشی
تلفن: 011-35302201
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی بیومکانیک ورزشی ، دانشگاه مازندران ، ایران (1390 - 1395)
    عنوان رساله: تحلیل مؤلفه های اصلی انرژی اندام تحتانی حین دویدن با و بدون پوشش پا با هدف تعیین گروه های عملکردی
  • فوق لیسانس بیومکانیک ورزشی ، بوعلی سینا همدان ، ایران (1388 - 1390)
    عنوان پایان‌نامه: تاثیر تمرین تعادلی تخصصی (بالانس روی دست) بر کنترل پاسچر در وضعیت ایستاده، هنگام مواجهه با شتاب ناگهانی در مردان غیر ورزشکار
  • لیسانس علوم ورزشی ، دانشکده فنی شهید چمران کرمان ، ایران (1386 - 1388)
    عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Rahman Sheikhhoseini, Mohadese Kavianifard, Sayed Esmaeil Hosseininejad, Hashem Piri (2020) Comparison of the Mechanical Energy Transfer of Gait in Female Athletes with and without Non-Specific Chronic Low Back Pain women’s health bulletin: 7; 1-7
2
سیاوش اعتمادی نژاد، سید اسماعیل حسینی نژاد، جمشید یزدانی چراتی، فریبا قائم پناه، محمود یوسفی چمازکتی، مجتبی احمدی، علی امانی کلاش (1398) تأثیر ایستگاه کاری طراحیشده برای خیاطی بر عضلات گردن و شانۀ کاربران ارگونومی: 7; 12-20
3
حدیث حسینی، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398) اثر یک دوره تمرین راه رفتن همراه با تحریک ریتمیک دیداری بر هم انقباضی عضلات منتخب در سالمندان پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: شماره 30; 203-212
4
حدیث حسینی، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398) تأثیر تمرین راه رفتن با علامت گذاری شنیداری بر هم انقباضی عضلات اندام تحتانی سالمندان سالم علوم زیستی ورزشی: 3; 327-342
5
فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398) اثر کفش کنترل حرکتی بر گشتاور سه بعدی مفاصل اندام تحتانی طی دویدن در زنان مبتلا به سندروم درد کشککی رانی طب توانبخشی: دوره 8 شماره 3; 42-50
6
سید تقی میرمحمدی، علی قلی زاده عباس آباد، سید نورالدین موسوی نسب، سید اسماعیل حسینی نژاد، حمیرا علی زاده (1398) ارزیابی ارگونومیک وظایف حمل دستی بار صنایع موادغذایی شهرستان ملارد با استفاده از نرمافزار سه بعدی «پیشبینی نیروی استاتیک» و روش شاخص کلیدی KI بهداشت و توسعه: 8; 175-186
7
سیاوش اعتمادی نژاد، ساعد احمدی گنجه، جمشید یزدانی چراتی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1397) تأثیر کفش ناپایدار بر پارامترهای کینتیکی مرتبط با اندام تحتانی هنگام راه رفتن در دانشجویان سالم پسر ارگونومی: 6; 37-45
8
فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1397) بررسی الگوی جریان توان محوری درشت نی در زنان با و بدون سندروم درد کشککی-رانی طی فاز اتکای دویدن پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 14; 241-252
9
سید اسماعیل حسینی نژاد، منصور اسلامی (1397) بررسی انرژی مکانیکی دویدن پای برهنه و مینیمال پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 14; 265-272
10
مهدی بقاییان، منصور اسلامی، علی عباسی، مهدی خالقی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1397) مقایسة هماهنگی و تغییرپذیری مفاصل اندام فوقانی در پاروکشی کایاک مردان جوان نیمه حرفه ای و نخبه مطالعات طب ورزشی: 24; 103-124
11
سید تقی میرمحمدی، علی قلی زاده عباس آباد، سید نورالدین موسوی نسب، سید اسماعیل حسینی نژاد، حمیرا علی زاده (1397) تعیین میزان نیروهای وارد بر کمر کارگران دارای وظایف حمل دستی بار در کارخانجات صنایع غذایی ملارد با استفاده از نرم افزار سه بعدی "پیش بینی نیروی استاتیک فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت: 2; 10
12
منصور اسلامی، سید اسماعیل حسینی نژاد، افشین فیاض موقر، حیدر صادقی (1396) آیا کفشهای مینیمال دویدن پابرهنه را تقلید مینمایند؟ بررسی انرژی مکانیکی اندام ها پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 13; 87-96
مقاله ارائه‌شده
1
گلاره جلیلیان، فاطمه سالاری اسکر، سید اسماعیل حسینی نژاد، شادمهر میردار (1398) بررسی خطر بروز آسیب در دختران فوتسالیست نوجوان حین اجرای برش های جانبی 45 و 90 درجه کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی، ایران، ساری
2
شقایق شکاری، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1398) اثر کفش مینیمال بر گشتاور آزاد نیروی عکس العمل زمین در فاز اتکای دویدن ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، ایران، تهران
3
محمد باقر محمدپناه، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1398) مقایسه مولفه های اوج فشار کف پایی بین مردان دارای شانه نابرابر با افراد سالم ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، ایران، تهران
4
محمدرضا ضیایی آزاد، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر (1398) اثر سه نوع سطح (کف پوش پلی وینیل کلراید، ماسه، چمن مصنوعی) بر شتاب عمودی درشت نی حین فاز استقرار دویدن ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، ایران، تهران
5
محمدرضا ضیایی آزاد، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1398) مقایسه مولفه های اوج نیروی کف پایی بین مردان دارای کایفوز و لوردوز با افراد سالم ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، ایران، تهران
6
محمد باقر محمدپناه، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر (1398) اثر سه نوع سطح بر ضربه نیروی عکس العمل زمین در فاز اتکا دویدن ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، ایران، تهران
7
حدیث حسینی، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398) تاثیر تمرین راه رفتن با اتخاذ کانون توجه بیرونی بر هم انقباضی عضلات اندام تحتانی سالمندان اولین همایش ملی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران، ایران، تهران
8
حدیث حسینی، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398) تاثیر یک دوره تمرین راه رفتن با بازخورد شنیداری موزون بر الگوی الکتروکایوگرافی راه رفتن سالمندان اولین همایش ملی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران، ایران، تهران
9
سیاوش اعتمادی نژاد، ساعد احمدی گنجه، جمشید یزدانی چراتی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1397) تاثیر کفش ناپایدار بر فشار کف زیرین کفش هنگام راه رفتن در دانشجویان پسر سالم سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران، ایران، تهران
10
سیاوش اعتمادی نژاد، ساعد احمدی گنجه، جمشید یزدانی چراتی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1397) تاثیر کفش ناپایدار بر پارامترهای کینتیکی مرتبط با اندام تحتانی هنگام راه رفتن در دانشجویان پسر سالم سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
محمد باقر محمدپناه، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر (1398) اثر جنس سطح بر نیروی برخوردی، نرخ بارگذاری و گشتاور آزاد در فاز استقرار دویدن
2
روح اله ورشاب ساز، منصور اسلامی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398) اثر نوع پوشش پا بر نسبت بازوی اهرمی مفاصل مچ و زانو در دو نوع دویدن پاشنه-پنجه و سینه-پنجه
3
اسماعیل زمانیان، منصور اسلامی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398) تاثیر سطح بر هماهنگی و تغییرپذیری اندام تحتانی در فاز اتکا دویدن
4
محمد ذکریاپور، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر (1398) اثر خستگی ناشی از دویدن بر متغیرهای فشار کف پایی در افراد دارای پای پرونیت حین راه رفتن
5
حدیث حسینی، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398) تأثیر 6 هفته تمرین با تحریکات موزون حسی (شنیداری و دیداری) بر همانقباضی، سرعت و تغییرپذیری راهرفتن سالمندان سالم
6
7
معصومه رضائیان، منصور اسلامی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1397) تأثیر الگوی فرود پا بر توان مفصلی مچ پا طی فاز استقرار دویدن
8
منور موسوی لاریجانی، سید اسماعیل حسینی نژاد، منصور اسلامی (1397) اثر زانوی پرانتزی بر متغیرهای کینتیکی و مرکز فشار پای اتکا، حین اجرای شوت روی پا در فوتبال
9
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر تربیت بدنی دانشگاه مازندران (1398 - اکنون)
بیشتر