03 شهریور 1398

ابراهیم صالحی عمران

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / برنامه ریزی آموزشی
تلفن: 9111119993
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

علایق پژوهشی

  • آموزش عالی، آموزش فنی و حرفه ای،
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
زینب کرمخانی، ابراهیم صالحی عمران، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، یداله مهرعلیزاده (1397) واکاوی موانع پیش روی رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران مطالعات برنامه ریزی آموزشی: 14; 32
2
ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک (1397) برسی رابطه بین شادکامی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان در فضاهای آموزشی استان مازندران با تأکید بر نقش برنامه ریزی آموزشی مطالعات برنامه ریزی آموزشی: 7(13); 121-145
3
ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک، سیروس منصوری (1397) تحلیل محتوای کیفی کتاب های درسی دوره ی ابتدایی بر مبنای مؤلفه های میراث فرهنگی مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی: 7(1); 9-36
4
ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک، مصطفی عزیزی شمامی، کوثر کشاورز (1397) رابطه بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی در بین دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهرستان کردکوی با تأکید بر نوع شبکههای مجازی آموزش و سلامت جامعه: 5(1); 13-18
5
ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک، قنبر مهرعلی تبارفیروزجایی (1397) تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی بر اساس میزان توجه به مؤلفههای انرژی نو فصلنامه تعلیم و تربیت: 34(1); 75-93
6
مسعود سامیان، رضا موحدی، ابراهیم صالحی عمران، حشمت اله سعدی (1396) رابطه بین شایستگی های کانونی و حرفه ای دانشجویان کشاورزی و ساختار اجتماعی آموزش با نقش میانجی انگیزه تحصیلی پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی: 10(4); 37-56
7
سید حسین موسوی، ابراهیم صالحی عمران، مقصود فراستخواه، جعفر توفیقی (1396) ارائه مدل توسعه دانشگاه کارآفرین در ایران فصلنامه آموزش مهندسی ایران: 19(76); 1-28
8
سید اکبر نیلی پور طباطبایی، ابراهیم صالحی عمران، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مائده صداقت (1396) PRESENTING SUSTAINABLE HRM MODEL BASED ON BALANCED SCORECARD IN KNOWLEDGEBASED ICT COMPANIES (THE CASE OF IRAN) Economics and Sociology: 10(2); 107-124
9
مهدی ربیعی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، محمدرضا آهنچیان (1396) بررسی الزامات تامین و تنوع بخشی منابع مالی دانشگاههای دولتی مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی: سال هفتم، شماره 19; 141-162
10
شعبان حیدری، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران (1396) شناسایی، تدوین و اعتباریابی شاخصهای آموزشو یادگیری در رتبه بندی دانشگاهها پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی: سال پنجم، شماره دوم، (پیاپی 18)، پاییز 96; 47-56
11
سودابه حسن زاده بارانی، محمد یمنی دوزی سرخابی، ابراهیم صالحی عمران، اباصلت خراسانی (1396) تبیین عوامل بازدارنده و ارتقاء دهنده کیفیت در آموزش عالی فنی-مهندسی (مورد: دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه های دولتی شهر تهران ) علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز: 24(1); 179-202
12
ابراهیم صالحی عمران، صمد ایزدی، شیوا فرجی (1395) بررسی نقش یادگیریهای غیر رسمی در پرورش شایستگیهای کلیدی در محیطهای آموزش عالی و شغلی پژوهش در برنامه ریزی درسی: 2(24); 87-106
13
روح الله باقری، میر محمد سید عباس زاده، محمد حسنی، یداله مهرعلیزاده، ابراهیم صالحی عمران (1395) دانشگاه در فرایند توسعه پایدار از اقتصاد مقاومتی فصلنامه راهبرد: 25(81); 61-87
14
ابراهیم صالحی عمران، لیلا پرهیزکار، خدیجه حاتمی فر (1395) بررسی جایگاه مولفه های اصلی آموزش محیط زیست درکتاب های درسی دوره ششم ابتدایی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار: 5(2); 89-99
15
عباس فرازی، ابراهیم صالحی عمران، محسن علیزاده ثانی، محمد رضا طبیبی (1395) ارائه الگوی مفهومی برنامه ریزی راهبردی مبتنی بر زمینه دانشگاهی ایران آموزش عالی ایران: سال هشتم شماره سوم; 51-77
16
عباس فرازی، ابراهیم صالحی عمران، محسن علیزاده ثانی ، محمد رضا طبیبی (1395) ارائه الگوی مفهومی برنامه ریزی راهبردی مبتنی بر زمینه دانشگاهی ایران آموزش عالی ایران: 8; 51-77
17
ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک (1395) بررسی میزان به کارگیری عناصر برنامهدرسی سازندهگرا در آموزش عالی: یک مطالعه ترکیبی ) مورد مطالعه: دانشگاه شیراز( مطالعات برنامه درسی آموزش عالی: 7(14); 32-7
18
سودابه حسن زاده بارانی، ابراهیم صالحی عمران (1395) ارتقاء کیفیت آموزش منابع انسانی آموزش عالی با تأکید بر تولید و ساخت سرمایه اجتماعی آموزش و توسعه منابع انسانی: 3(10); 23-49
19
مریم برادران حقیر، ابراهیم صالحی عمران (1395) تبیین دوره دکتری پژوهش محور در چشم انداز سناریوهای بین المللی سازی علم و فناوری پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی: 23(3); 63-88
20
ابراهیم صالحی عمران، سودابه حسن زاده بارانی (1394) تحلیل جامعهشناختی عوامل مؤثّر بر میسان مشارکت مردم در ساخت فضاهای آموزشی مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی: 4(3); 39-58
21
Meimanat Abedini baltork, Ahmadreza Nasresfahani, mehdi mohammadi, Ebrahim Salehi Omran (2015) Application of constructivist curricula in higher education in Iran merit research journal of education and review: 3(3); 145-150
22
Ebrahim Salehi Omran, Miitra Teymouri, Mohammad Yamani Douzi Sorkhabi, Hojjat Saffarheidari (2015) POSITION OF CULTURAL AGILITY IN NATIONAL AND SUPPORTING DOCUMENTS OF IRAN HIGHER EDUCATION SYSTEM Academic Reviews in Educational, Physical sciences and Psychology: 3; 1-8
23
میمنت عابدینی بلترک، احمدرضا نصر اصفهانی، مهدی محمدی، ابراهیم صالحی عمران (1394) بررسی میزان کاربست عناصر برنامه درسی سازنده گرا در آموزش عالی ( مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز گام های توسعه در آموزش پزشکی: 12(4); 544-553
24
سیده خدیجه معافی مدنی، ابراهیم صالحی عمران، ترانه عنایتی، رضا یوسفی سعیدآبادی (1394) تحلیل معنویت حرفه ای، به عنوان یک بعد اخلاقی، برپایۀ مؤلفه های معنویت سازمانی اخلاق در علوم و فناوری: 10(2); 21-28
25
ابراهیم صالحی عمران، مهدی سبحانی نژاد، حسین فرهیخته (1394) تحلیل میزان توجه به مولفه ها ی شهداء و ایثارگران دفاع مقدس در محتوای کتب درسی دوره ابتدایی روانشناسی بالینی و شخصیت: 22(6); 211-234
26
ابراهیم صالحی عمران، سودابه حسن زاده بارانی (1393) آموزش شایستگی های کانونی در برنامه درسی به عنوان رویکرد جدید برای ایحاد ارتباط در مطالعات میان رشته ای مطالعات برنامه درسی آموزش عالی: 10(5); 45-62
27
ابراهیم صالحی عمران، فاطمه حسین تبار (1393) آموزش عالی, رویکرد پست مدرنیسم و توسعه خوشههای صنعتی آموزش عالی ایران: 6(4); 1-19
مقاله ارائه‌شده
1
مصطفی عزیزی شمامی، ابراهیم صالحی عمران، ربابه غلامی (1397) بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و رهبری توانمند ساز در مدارس استان مازندران سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، ایران، محمود آباد
2
مرضیه آهنگری، مجید غفاری، ابراهیم صالحی عمران (1397) اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مولفه های بهزیستی روان شناختی در زنان مطلقه پنجمین کنفرانس بین المللی روان شناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی - ایران، قزوین - 21تیر 1397، ایران، قزوین
3
معصومه محمدیان، ابراهیم صالحی عمران، عذرا درزی (1396) سیستم کارورزی دانشگاه فرهنگیان: قوت، ضعف، فرصت، تهدید دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
فاطمه ذبیح نژاد عربی، ابراهیم صالحی عمران، رضا میرعرب رضی (1397) بررسی کیفیت تدریس معلمان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
2
افسانه یزدانی، ابراهیم صالحی عمران، رضا میرعرب رضی (1397) بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به رویکردهای برنامه درسی باعملکرد تحصیلی دانش
3
سمانه پولایی، ابراهیم صالحی عمران، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1395) بررسی علل گریز از یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان بابل
4
مهدی ربیعی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، محمدرضا آهنچیان (1395) تحلیل شیوه ها و الزامات تأمین و تنوع بخشی منابع مالی دانشگاه های دولتی
5
ام لیلا نصرآبادی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران (1395) فرهنگ آموزش در مدارس عادی و خاص دخترانه دوره اول متوسطه شهرستان نوشهر
6
مریم برادران حقیر، ابراهیم صالحی عمران، مقصود فراستخواه، محمد فاضلی (1395) سیاست پژوهی در وجاههت منطقی دوره دکتری پژوهش محور
7
8
کتاب
1
ابراهیم صالحی عمران، زینب کرمخانی (1396) اصول و فعالیت های مشاوره حرفه ای شابک:978-600-8767-36-7
2
ابراهیم صالحی عمران، سیروس منصوری، میمنت عابدینی بلترک (1395) برنامه ریزی منابع انسانی شابک:978-600-6961-03-3
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی

سوابق اجرایی

  • معاون توسعه و پشتیبانی (1394 - اکنون)
بیشتر