12 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان مدلسازي و حل مسئله چندهدفه مسيريابي وسايل نقليه شركتهاي پخش با محدوديتهاي فازي و احتمالي (مطالعه موردي)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فراابتکاری چندهدفه موردبررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از کارا بودن الگوریتم بوده است. در ادامه با استفاده از الگوریتم پیشنهادی به حل مسئله مسیریابی شرکت مورد مطالعه پرداخته شد و راهکارهای عملی با توجه به نیاز مدیریت شرکت ارائه گردید
مجله پژوهش های نوین در تصمیم گیری
شناسه DOI
پژوهشگران زینب اسدی (نفر اول) ، محمد ولی پور خطیر (نفر دوم) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر سوم)

چکیده

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه از مه متری ن مسائل برنامهریزی حمل ونق ل است. مسئله مسیریابی در شرکتهای توز یع و پخش که حمل ونق ل ب خش عم ده هزینهها ر ا به خود اختصاص میدهد، بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش با توجه به نیاز موجود در شرکتهای توزیع و پخش و در نظر گرفتن محدودیتهای دنیای واقعی مانند زمان سرویس احتمالی، تقاضای فازی و محدودیت پنجره زمانی یک مدل برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط ارائه گردید، سپس با کمک فنون تحلیلی، مدل غیرخطی به مدل خطی تبدیل شد. از برای اعتبار سنجی مدل پیشنهادی استفاده شد. ب ا توجه به انپ ی_سخت GAMS نرمافزار بودن مسئله مذکور و بهمنظور حل آن در ابعاد بزرگ، الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب طراحی شد. (MOACO) و الگوریتم بهینهسازی چندهدفه کلونی مورچگان (NSGA-II) نخبهگرا کارایی الگوریتمهای طراحیشده، با استفاده از شاخص های سنجش کار ایی الگوریتمهای