17 بهمن 1401

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي كارآيي گروه هاي آموزشي دانشگاه از مناظر آموزشي، پژوهشي و كارآفرينانه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ارزیابی عملکرد، کارآیی، روش بهترین بدترین، گروه های آموزشی، دانشگاه مازندران
مجله پژوهشنامه مدیریت اجرایی
شناسه DOI 10.22080/JEM.2020.18140.3117
پژوهشگران سارا مجیدی (نفر اول) ، حمیدرضا فلاح لاجیمی (نفر دوم) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر سوم)

چکیده

ماموریت اصلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی آموزش و پژوهش می باشد که تاثیر عمده ای بر رشد و توسعه کشور ایفا می کنند. دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی به طور فزاینده ای علاقه مند به ارزیابی عملکرد واحد های آموزشی خود، از نظر عملکرد آموزشی و عملکرد پژوهشی هستند، چرا که ارزیابی عملکرد علاوه بر پیچیدگی، نقش بسزایی در ارتقا کیفی دانشگاه دارد. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی عملکردآموزشی، پژوهشی و کارآفرینی گروه های آموزشی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران طی سال های 94-97 می باشد که ورودی ها و خروجی های موثر از طریق بررسی ادبیات و نظر خبرگان تعین شده و از روش بهترین- بدترین جهت تعیین اوزان ورودی و خروجی ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد مهمترین بعد در عملکرد دانشگاهی، بعد آموزشی بوده و بعد پژوهشی و کارآفرینی تقریبا اهمیت یکسانی برای عملکرد گروه های آموزشی دارند. همچنین با توجه به ماهیت عملکردی دانشگاه در توسعه، نیاز است تمرکز گروه های آموزشی در حداکثر کردن خروجی ها باشد. متغیر های خروجی تعداد پذیرفته شدگان در مقاطع تحصیلات تکمیلی، طرح های پژوهشی مورد تصویب دانشگاه و درآمد حاصل از پروژه های صنعتی به ترتیب در ابعاد آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی دارای بشترین اهمیت می باشند. نتیجه حاصل از آزمون ویلکاکسون نشان می دهد که رتبه های عملکردی هر یک از گروه های آموزشی در ابعاد عملکردی مستقل از هم نیست و ارتباط این ابعاد را تاکید می کند. استفاده از روش پیشنهادی در این تحقیق می تواند برای ارزیابی عملکردی گروه های آموزشی در دانشگاه ها برای تعیین ضعف ها و نقاط بهبود موثر باشد.