12 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تابآوری زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد نوین در عصر حاضر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
زنجیره تأمین، ریسک، تابآوری، زنجیره تأمین تابآور.
پژوهشگران عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر اول) ، سحر ولی پور پرکوهی (نفر دوم)

چکیده

امروزه زنجیرههای تأمین با تغییرات متعددی روبرو هستند که این تغییرات باعث افزایش پیچیدگی و آسیبپذیری آنها در برابر اختلالات میشوود. زنجیره تأمین مدرن فقط یک زنجیره سواده یا مجموعهای از فرآیندها نیسوت بلکه شوهکهای پیچیدهای از شوورکتهای وابسووته به یکدیگر اسووت و مواد، کالاها، خدمات و اطلاعات را از مهدأ تا محل تحویل مدیریت و کنترل کرده و بههود میدهد تا نیاز مشوتریان را با پایینترین قیمت ممکن رفع کند و اختلال در این شوهکه میتواند در هر زمان و در هر قسمت از آن رخ دهد، بنابراین یک زنجیره تأمین برای بقا باید تابآور شود. تابآوری زنجیره تأمین توانایی زنجیره تأمین در رسیدگی به اختلال است، بدون اینکه بر عملکرد آن تأثیر بسزایی بگذارد. در مقاله حاضوور با مرور ادبیات موضوووعی مربوب به تابآوری زنجیره تأمین، به بررسووی اهمیت تابآوری زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد نوین در محیط جدید کسووبوکار پرداختیم. پس از بررسووی پژوهشهای انجامشووده در این زمینه، مقایسووه این پژوهشها از منظر توجه به بخشهای مختلف زنجیره تأمین ارائه گردید. در پایان نتیجهگیری شووده اسووت که بیشووتر ملالعات به زنجیره توأمین بوه عنوان یوک کول پرداختوهانود و پژوهشهای صوووورت گرفته مرتهط با بخشهای مختلف زنجیره تأمین از قهیل تأمینکنندگان، تولید، توزیع و فروش و منابع انسانی بسیار اندک میباشد.