12 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان ارائۀ مدل مفهومي براي انتخاب تأمين كنندگان پايدار (مطالعۀ موردي: شركت سايپا)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
انتخاب تأمین کنندگان پایدار؛ تحلیل عاملی؛ شرکت سایپا؛ مدل سازی معادلات ساختاری
مجله مدیریت صنعتی
شناسه DOI
پژوهشگران عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر اول) ، مهرداد مدهوشی (نفر دوم) ، احمد جمالیان (نفر سوم)

چکیده

انتخاب تأمین کنندگان پایدار در بلندمدت، به ایجاد مزیت رقابتی در کل زنجیرة تأمین می انجامد. هدف این پژوهش ارائة مدلی برای انتخاب تأمین کنندگان پایدار در زنجیرة تأمین سایپا بوده است. برای این کار پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش، 58 شاخص برای ارزیابی تأمین کنندة پایدار شناسایی شد که پس از بررسی خبرگان زنجیرة تأمین در صنعت خودرو، فقط 17 شاخص مناسب تشخیص داده شد. سپس پرسشنامه ای بین کارشناسان موجود در زنجیرة تأمین شرکت سایپا توزیع شد و براساس 191 پرسشنامة به دست آمده مدل مفهومی انتخاب تأمین کنندة پایدار با روش تحلیل عاملی- تأییدی برآورد شد و شاخص های پایداری در سه گروه اقتصادی، رفاه اجتماعی و زیست محیطی عامل بندی شدند. طبق نتایج کسب شدة این مدل تحقیقاتی، مشخص شد انتخاب تأمین کنندگان پایدار به ترتیب اولویت به ابعاد «رفاه اجتماعی»، «اقتصادی» و «زیست محیطی» بستگی دارد و اولویت هریک از زیرشاخص ها نیز در تبیین انتخاب تأمین کنندگان پایدار مشخص شد.