12 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تطبیقی اقدامات زنجیره تامین لارج در صنایع لبنی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
زنجیره تأمین لارج، تکنیک FDANP، ISM، اقدامات پارادایم های لارج، صنایع لبنی
پژوهشگران زین العابدین اکبرزاده (نفر اول) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر دوم) ، مهرداد مدهوشی (نفر سوم) ، حسنعلی آقاجانی (نفر چهارم)

چکیده

طی سال های اخیر، پارادایم زنجیره تأمین لارج که ترکیبی از چهار تفکر ناب، چابک، تاب آور و سبز است به عنوان یکی از گزینه های انتخابی برای زنجیره تأمین سازمان ها ظهور پیدا نمود که مزایای چهار پارادایم را شامل می شود. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است با مروری بر ادبیات تحقیق اقدامات مربوط به هریک از پاردایم های زنجیره تأمین ناب، چابک، تاب آور و سبز (لارج) را شناسایی و با استفاده از روش دلفی فازی در زنجیره تأمین صنایع لبنی بومی سازی نماید. سپس، با استفاده از تکنیک FDANP درجه اهمیت اقدامات زنجیره تأمین لارج را تعیین و نقشه روابط تأثیرگذاری آنها را ترسیم نماید. در نهایت با استفاده از ISM اولویت استقرار اقدامات لارج را در زنجیره تأمین صنایع لبنی تعیین نماید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، تولید به هنگام (0657/0) و تولید بر اساس زمان تکت (0651/0) مهم ترین و مشارکت فعالانه مدیران و کارکنان در فرآیند بازیابی (0219/0) کم اهمیت ترین اقدامات و پارادایم ناب مهم ترین (307/0) و پارادایم سبز کم اهمیت ترین (178/0) پارادایم در زنجیره تأمین صنایع لبنی هستند. هم چنین تولید به هنگام، تولید بر اساس زمان تکت، روابط با تأمین کنندگان و توسعه قابلیت رویت بالاترین اولویت استقرار را در زنجیره تأمین صنایع لبنی دارند.