17 بهمن 1401

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
مرور سیستماتیک مولفههای موثر بر تامین مالی زنجیره تامین پایدار
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
زنجیره تامین، پایداری، زنجیره تامین پایدار، تامین مالی زنجیره تامین
پژوهشگران ناهید قربانی (نفر اول) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر دوم) ، حمیدرضا فلاح لاجیمی (نفر سوم)

چکیده

تامین مالی زنجیره تامین جریان تازهای از تحقیقات ا ست که باهدف بهینه سازی جریانهای مالی در سطح بین سازمانی از طریق راهحلهای انجامشدده توسد مؤسدسدات مالی یا ارائهدهندگان انجام میشدود دربیانی دیگر تامین مالی زنجیره تامین مجموعهای از تکنیکها، رویدادها و ابزارهای مالی میباشد که جهت بهینهسازی سرمایه در گردش و هزینهها در سرتاسر زنجیره تأمین، از طراحی محصول، تأمین تدارکات، تولید، انبار، توزیع و خدمات پس از فروش مورداستفاده قرار میگیرد این پژوهش به دنبال بررسدددی جامع ادبیات مرتب با تامین مالی زنجیره تامین پایدار میباشدددد در این پژوهش با مرور ن اممند 08مقاله منتشرشده تا سال 2821در خصوص مقوله تامین مالی زنجیره تامین پایدار به جمعبندی پژوهشهای صورت یافته در این زمینه پرداختهشده و الگو گرایش پژوهشها از طریق شدددناسدددایی کانونهای مورد توجه محققین تعیین گردیده اسدددت همننین خلأهای پژوهشهای موجود و پیشنهادات برای پژوهشهای آینده در زمینه تامین مالی زنجیره تامین پایدار شناسایی و تبیین شده است نتایج بررسی ن شان داده که تعداد مطالعات انجام شده پیرامون این رویکرد جدید زیاد نمیبا شد ولی در حال افزایش بوده و بیشتر پژوهشهایی که تاکنون صدددورت گرفته، ا تا تامین مالی زنجیره تامین را از دیدگاه ن ری بررسدددی کردهاند و کمتر به تشدددریح روشها و راهکارهای آن پرداختهاند، یکی از مهمترین شدددکافهای موجود در ادبیات تامین مالی زنجیره تامین فقدان مدلی اسدددت که منافع راهکارهای مختتف آن را ارزیابی کند