12 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان ارائه مدل برنامه ريزي غيرخطي عدد صحيح مختلط براي بهينه سازي زنجيره تامين حلقه بسته سبز: مطالعه موردي صنعت لبنيات
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
زنجیره تامین حلقه بسته سبز، مدل برنامه ریزی غیرخطی، الگوریتم NSGAII
مجله پژوهش های نوین در تصمیم گیری
شناسه DOI 20.1001.1.24766291.1401.7.1.6.1
پژوهشگران سیده مرضیه احمدی (نفر اول) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر دوم) ، جواد رضاییان زیدی (نفر سوم) ، محمد ولی پور خطیر (نفر چهارم)

چکیده

در این پژوهش مساله مدلسازی زنجیره تامین حلقه بسته در صنایع لبنی به صورت مدل برنامه ریزی غیرخطی عدصحیح مختلط ) MINLP ( در سطوح تولید، توزیع و فروش ارائه شده است. توابع هدف مدل ریاضی پیشنهادی شامل دو تابع اقتصادی و زیست محیطی می باشد. حداکثرسازی سود کل به عنوان تابع هدف اقتصادی و حداقل سازی انتشار CO2 و میزان COD به عنوان تابع هدف زیست محیطی در نظر گرفته شده است. هم چنین در بخشی از مدل که بیانگر رابطه بین توزیع کننده و مشتری است مسئله مسیریابی وسیله نقلیه سبز درنظر گرفته شده که شامل چند محصول، چند انبار، چند نوع وسیله نقلیه و چند دوره زمانی است. با توجه به بزرگ بودن ابعاد مسئله و ماهیت NP-hard آن و از آنجایی که روش های دقیق کارایی لازم جهت حل چنین مسائلی را ندارند در این پژوهش از الگوریتم NSGAII جهت حل مسئله استفاده شده است. به منظور بررسی کارایی این الگوریتم نیز چند مسئله در ابعاد کوچک طراحی و در نرم افزار لینگو حل شده و پاسخ های به دست آمده با جواب های حاصل از روش فراابتکاری مقایسه گردید. درنهایت اثر میزان هدر رفت چربی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر آلودگی فاضلاب لبنی نیز مورد بررسی قرار گرفت. یافتهها بیانگر کارایی الگوریتم NSGAII و نیز نشان دهنده اثر مستقیم میزان هدر رفت چربی بر آلودگی فاضلاب بود.