19 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان عارضه يابي فرايند مديريت منابع انساني در سازمان فني و حرفه اي ( مورد مطالعه: سازمان آموزش فني و حرفه اي استان مازندران)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مدیریت منابع انسانی جذب و تأمین نگهداری آموزش و بهسازی
مجله پژوهشنامه مدیریت اجرایی
شناسه DOI 10.22080/JEM.2021.18433.3161
پژوهشگران علی اسماعیلی (نفر اول) ، ابراهیم صالحی عمران (نفر دوم) ، مهرداد مدهوشی (نفر سوم) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر چهارم)

چکیده

هدف پژوهش حاضر، عارضه یابی فرایند مدیریت منابع انسانی در سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران می باشد. این پژوهش از نظر رویکرد جز پژوهش های ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی می باشد. در بخش کیفی، از روش پژوهش مطالعه موردی و در بخش کمی از توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی پژوهش، شامل مدیران سازمان فنی و حرفه ای و صاحب نظرن آشنا به آموزش فنی و حرفه ای بود و در بخش کمّی شامل کلیه کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران بود. شیوه نمونه گیری در بخش کیفی به شیوه هدفمند بود که در نهایت مشارکت کنندگان پژوهش در این بخش شامل 11 نفر از مدیران و صاحب نظران و در بخش کمی نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود. نتایج بخش کیفی پژوهش در قالب 4 مضمون فراگیرِ جذب و تأمین منابع انسانی، کاربرد منابع انسانی، حفظ و نگهداری منابع انسانی و آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان آسیب های موجود در فرایند مدیریت منابع انسانی سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران استخراج گردید. نتایج پیمایش نیز نشان داد که از نظر کارکنان این سازمان این آسیب ها در سازمان وجود دارد و انتظار می رود سیاستگذاران این سازمان عارضه های استخراج شده را جهت بهبود کارایی سازمان بر طرف نمایند.