12 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین عوامل موثر بر موفقیت پروژه های برون سپاری مالی مبتنی بر پاداش
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جمع سپاری مالی، پلتفزم های جمع سپاری مالی، عوامل موفقیت، دلفی فاسی، دیمتل فاسی
پژوهشگران فاطمه مجاورنوا (نفر اول) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر دوم) ، محمد ولی پور خطیر (نفر سوم)

چکیده

روغؾپبضی هبلی ثب ایزبز ثؿتطی ه بٌؾت ر تْ هکبضوت ػو مَ هطزم زض تبهیی ه بٌثغ هبلی ه ضَز یًبظ وؿت وٍبض بّی پًَب ذلالب ،ًِ ض قٍی وبضآ ثطای ضفغ هکىلات بًقی اظ تبهیی هبلی اظ عطیک ه بٌثغ ؾ تٌی ث قوبض هیض زٍ. پػ فٍّ حبضط ثب توطوع ثط فضبی روغؾپبضی هبلی هجت یٌ ثط پبزا زض وک ضَ ایطاى، ثطآى اؾت تب ػ اَهل ه حَط ثط هیعاى ه فَمیت پط غٍ بُّی روغ- ؾپبضی هبلی، ضا ق بٌؾبیی ثطضؾی وًبیس. ثطای ایی ه ظٌ ضَ، پؽ اظ ا زًبم هغبلؼبت وتبثرب اًِی ثطضؾی بّی هیسایً، ػ اَهل ه حَط ثط ه فَمیت پط غٍ بُّی روغؾپبضی هبلی هجت یٌ ثط پبزا ق بٌؾبیی قس ثب ث طْ گُیطی اظ ظًطات فّت تی اظ ذجطگبى فؼبل زض ح ظَ روغؾپبضی هبلی ایطاى، ؿًجت ث ث هَی ؾبظی ػ اَهل هصو ضَ اظ عطیک تى یٌه زلفی فبظی السام گکت اِؾت. زض گبم ثؼس، ض اٍثظ ؾبذتبضی ثیی طّوسام اظ ػ اَهل ولیسی ث هَیؾبظی قس ،ُ ثب اؾتفبز اظ ض ٍ زیوتل فبظی تجییی قس اُؾت. ،» ویفیت پبزا « ،»ُ هجلغ سّف پط غٍ « تًبیذ حبوی اظ آى اؾت و اظ هیبى 9 ه لَف ولیسی ثطضؾیقس ،ُ چ بْض ه لَف ثؼ اٌَى ػ اَهل تبحیطگصاض ق بٌذت قس اُ سً. » قفبفیت وً ا لٍی هحه لَ « »ُ ویفیت ت نَیف پط غٍ