12 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان تدوين نقشه استراتژي شركت ايران خودرو مازندران با رويكرد تركيبي FDANP و IPA
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نقشه استراتژی، کارت امتیازی متوازن، FDANP ، IPA
مجله مدیریت بهره وری
شناسه DOI 10.30495/QJOPM.2020.553887.1777
پژوهشگران فاطمه آقاجانی (نفر اول) ، محمد ولی پور خطیر (نفر دوم) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر سوم)

چکیده

امروزه سازمانها برای بقا و موفقیت در شرایط پیچیده و رقابتی محیط کسب و کار نیازمند مدیریت استراتژیک اثربخش میباشند تا آنها را در طراحی، برنامهریزی و اجرای موثر اهداف و استراتژیهای سازمان یاری نماید. علیرغم اهمیت قابل توجه این موضوع، نتایج تحقیقات حاکی از نبود یک روش اجرایی نظاممند برای بکارگیری استراتژهای سازمان است. یکی از ابزارهای پرکاربرد مدیریت استراتژیک، نقشه استراتژی سازمان میباشد که با نمایش عوامل کلیدی موفقیت و روابط میان آنها، به شفافسازی استراتژیها و اجرای موثر اهداف استراتژیک کمک نماید. از این رو پژوهش حاضر با هدف تدوین نقشه استراتژی و تحلیل عملکرد شرکت ایران خودرو مازندران درصدد کمک به این شرکت برای اجرای موفق استراتژیها و تخصیص صحیح منابع در جهت دستیابی به مأموریت و چشمانداز شرکت میباشد. پس از مرور پیشینة تحقیق و استخراج اهداف استراتژیک شرکت، ارتباط علت و معلولی میان آنها و همچنین وزن هر یک از آنها با استفاده از روش FDANP مشخص گردید. در ادامه بر اساس تحلیل اهمیت- عملکرد، رهنمودهایی برای تخصیص منابع در جهت تحقق اهداف استراتژیک ارائه گردید. بنابراین نتایج تحقیق میتواند مبنایی برای تصمیمگیری مدیران اجرایی شرکت مذکور برای اولویتبندی پروژههای بهبود مستمر و تخصیص بهینه منابع شرکت قرار گیرد.