16 خرداد 1402

سعید کریمی پتانلار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر ، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 01135302560
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

معرفی

دانشیار اقتصاد بخش عمومی دانشگاه مازندران

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سید مقداد ضیا تبار، سعید کریمی پتانلار، وحید تقی نژاد عمران (1401) طراحی چارچوب مالی مبتنی بر قاعده در اقتصاد ایران پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: جلد 30- شماره 102; 149-184
2
جعفر کریمی، سعید کریمی پتانلار (1400) مدلسازی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بر اساس رویکرد میانگین گیری بیزی پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: 29 (100); 105-152
3
hasan kazemi, َAhmad Jafari Samimi, Saeed Karimi Petanlar (2020) The Effect of Inflation Targeting on Indirect Tax Performance in Selected Countries Using Propensity Score Matching Model international journal of business and development studies: 12; 5-19
4
محمدرضا اسکندری، نادر مهرگان، علیرضا پور فرج، سعید کریمی پتانلار (1398) تحلیل فضایی نابرابری منطقهای با تأکید بر عوامل محیطی و سیاسی پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقه ای: ،پاییز-زمستان1398; 197-219
5
مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1398) اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها جستارهای اقتصادی ایران: 32; 269-296
6
قاسم شادمانی، سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی (1398) مقایسه ی دقت خطای پیش بینی مصوب اول و مصوب دوم مخارج عمومی دولت و بررسی تأثیر این خطا بر تورم در ایران راهبرد اقتصادی: 8; 47-70
7
احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، تیمور محمدی، موسی تاتار (1398) برآورد تمایل به پرداخت برای بیمه درمانی تکمیلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و مدل رگرسیون لاجیت بررسی مسائل اقتصاد ایران: 6; 81-107
8
سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، حمید لعل خضری (1397) اثرات سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای مهم کلان ایران با تاکید بر رشد تولید رویکرد FAVAR پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 9; 15-40
9
Alireza Pourfaraj, Nader Mehregan, Saeed Karimi Petanlar, mohammadreza eskandari (2019) Regional Inequality in Iran and the Impact of Economic Factors: A Spatial Econometric Approach Iranian Economic Review: 23(2); 297-318
10
احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، کورش اعظمی (1397) اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بهرهوری و تعیین نرخ بهینه آن دراقتصاد ایران: ترکیب رهیافت مرز تصادفی و الگوی رشد درونزا اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق): 15; 129-155
11
مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1396) علل، آثـار و روند فسـاد مالی اقتصاد ایـران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده مطالعات و سیاستهای اقتصادی: 13(2); 101-126
12
مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1396) اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران: رویکرد سری زمانی ساختاری مدلسازی اقتصاد سنجی: 8; 1-26
13
سعید کریمی پتانلار، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، زهرا نباتی (1396) فساد مالی و اشتغال زنان در کشورهای منتخب پژوهش نامه زنان: سال8 ش 4; 65-81
14
سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، جلال منتظری شورکحچالی (1396) پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی اقتصاد پولی مالی: 24(14); 1-29
15
سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، جلال منتظری شورکحچالی (1396) پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی اقتصاد پولی مالی (دانش و توسعه): 24; 1-30
16
َAhmad Jafari Samimi, Saeed Karimi Petanlar, jalal montazeri shoorekchali (2017) Testing Fiscal Reaction Function in Iran: An Application of Nonlinear Dicky Fuller (NDF)Test Iranian Economic Review: 21; 567-581
17
علی اکبر باجلان، سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی (1395) اثر تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران: کاربردی از الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی مدلسازی اقتصاد سنجی: 2; 9-32
18
احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، امیر منصور طهرانچیان، محمد زمان محمدی شیرکلایی (1395) مطالعه تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای) PSTR پژوهشنامه اقتصاد کلان: 11; 159-183
19
سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، مجتبی احسانی (1395) تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران اقتصاد و الگوسازی: 7; 55-84
20
سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، علی اکبر باجلان (1395) اثر تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران: کاربردی از الگوی 1رگرسیون مدلسازی اقتصاد سنجی: 2; 9-32
21
احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، امیر منصور طهرانچیان، محمد زمان محمدی شیرکلایی (1395) مطالعه تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای(PSTR) پژوهشنامه اقتصاد کلان: سال یازدهم، شماره 22; 159-183
22
Saeed Karimi Petanlar, Saeed Rasekhi, Somayeh Ebrahimzadeh (2016) The Effect of Foreign Direct Investment on Employment in Tourism Industry: A Case Study of Selected Countries International Journal of Management, Accounting and Economics: 3; 459-472
23
احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، کورش اعظمی (1395) کاربرد الگوی رشد درون زا برای محاسبه نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر کالاهای مضر و پسماند مدلسازی اقتصادی: 34; 95-113
24
سعید راسخی، سعید کریمی پتانلار، ثریا محمدی (1395) اثر گردشگری بر محیط زیست: یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 16; 71-94
25
سعید راسخی، سعید کریمی پتانلار، ثریا محمدی (1395) اثر گردشگری بر محیط زیست: یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 5(16); 71-94
26
سعید کریمی پتانلار، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، فاضل صابر نوچمنی (1394) بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر کاهش فرار مالیاتی در کشورهای منتخب پژوهشنامه مالیات: 23; 63-90
27
محمد زمان محمدی شیرکلایی، احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، امیر منصور طهرانچیان (1394) تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تاکید بر شاخص های اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای راهبرد اقتصادی: سال چهارم - شماره 15; 117-150
28
سعید کریمی پتانلار، یونس نادمی، هدی زبیری (1394) اندازه دولت و بیکاری در اقتصاد ایران پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 5(18); 51-64
29
سعید کریمی پتانلار، علی اکبر باجلان (1393) اثر سهم مخارج بودجه ای نظامی بر رشد اقتصادی در ایران پژوهش های اقتصادی ایران: 61; 63-83
30
سعید راسخی، سعید کریمی پتانلار، سپیده حسینی (1393) عوامل مؤثر بر تراکم گردشگری در کشورهای در حال توسعه ی منتخب برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 8; 69-86
31
سعید کریمی پتانلار، جلال منتظری شورکحچالی، ایوب خزایی (1393) اندازه دولت و آزادی تجاری در ایران: شواهدی از مدل رگرسیون انتقال ملایم (str) مطالعات و سیاستهای اقتصادی: 102; 199-219
32
مانی مؤتمنی، سعید کریمی پتانلار (1392) بدهی و هزینه های پایدار دولت در ایران اطلاعات سیاسی اقتصادی: 291; 76-85
33
سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، اختر رضایی روشن (1391) اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه مطالعات و سیاستهای اقتصادی: 8(1); 151-172
34
ناصر خیابانی، سعید کریمی پتانلار، مانی مؤتمنی (1391) بررسی پایداری مالی دولت ایران با روش همجمعی چندجانبه برنامه ریزی و بودجه: 17(1); 73-89
35
36
اسماعیل ابونوری ، سعید کریمی پتانلار، محمدرضا مردانی (1389) اثرات سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافتی از روش خود رگرسیون برداری پژوهشنامه اقتصادی: 10)38(; 117-143
37
سعید کریمی پتانلار، سامان قادری، بهرام سنگین آبادی (1389) اثر جهانی شدن تجاری و مالی بر اندازه دولت در ایران اقتصاد و تجارت نوین: 21-22; 145-164
38
َAhmad Jafari Samimi, Saeed Karimi Petanlar, gholamreza hadad keshavarz, mohammad alizadeh (2010) Fiscal Decentralization And Economic Growth: A Nonlinear Model For Provinces Of Iran Iranian Economic Review: 26; 125-133
39
سعید راسخی، سعید کریمی پتانلار، مجتبی احسانی (1388) بررسی تقاضای مواد غذایی مشمول یارانه در مناطق شهری ایران با استفاده از مدل AIDS پژوهش های اقتصادی ایران: 13(39); 147-166
40
مقاله ارائه‌شده
1
سعید کریمی پتانلار، سمیه شیرزاد کناری، الهام احمدپور (1396) اثر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی دولت در منتخبی از کشورهای در حال توسعه نخستین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
2
سعید کریمی پتانلار، محمد مهدی رجایی لیتکوهی (1390) اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب) دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
3
سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، اختر رضایی روشن (1390) اثر فساد مالی بر مالیاتهای غیر مستقیم در کشورهای منتخب در حال توسعه(شامل ایران) دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
4
سعید کریمی پتانلار، محمدرضا عبداللهی، سحر بهادر مایوان (1390) تأثیر اثر بخشی دولت بر درآمدهای مالیاتی : مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
5
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سعید کریمی پتانلار، علیرضا امین حاکی (1389) سیب شناسی تحقق دزآمدهای مالیلتی در ایران چهارمین همایش ملی سیاست های مالی و مالیاتی ایران، ایران¡ شیراز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!