16 خرداد 1402

همت اله رورده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / -
تلفن: 9113256216
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
همت اله رورده، طاهر صفرراد، زهرا علیخانی کشککی (1401) تخمین حداکثر بارش محتمل در حوضه تالار استان مازندران به روش همدیدی پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز: 13; 178-188
2
Zhouxin Yin, Liansheng Zhang, hematollah roradeh, Mohammad Baaghideh, Zhiming Yang, Kejia Hu, Linjiong Liu, Yuanyuan Zhang, Fatemeh Mayvaneh, Yunquan Zhang (2022) Reduction in daily ambient PM2.5 pollution and potential life gain by attaining WHO air quality guidelines in Tehran ENVIRONMENTAL RESEARCH: 209; 112787(1-7)
3
مبینا قلی نژاد، طاهر صفرراد، سعید زنگنه شهرکی، همت اله رورده (1398) طراحی اقلیمی و جهت گیری بهینه مساکن مطالعه موردی: شهر قائم شهر مطالعات ساختار و کارکرد شهری: 19; 73-93
4
همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی، زهره قاسمی (1398) خوشه بندی بارش ایران با استفاده از روشی نوین مبتنی برکاربرد نگاشت (SVD) و خوشه بندی فازی (FCM) آمایش جغرافیایی فضا: 31; 113-124
5
همت اله رورده، طاهر صفرراد، هاجر شیردل (1397) پیامدهای گرمایش جهانی بر مناطق گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر برنامه ریزی و توسعه گردشگری: دوره 7 شماره 24; 146-163
6
یداله یوسفی، فاطمه کاردل، همت اله رورده، مولود محتسبی خلعتبری (1396) بررسی جزیره حرارتی و اثر آن بر تغییر پذیری روز به روز دمای تابستان شهر بابل پژوهش های جغرافیای طبیعی: دوره 49 شماره 3; 491-501
7
سحر شعبانپور نوذری، همت اله رورده، طاهر صفرراد (1396) ارتباط الگوهای پیوند از دور بر چرخه آب در اتمسفر ایران جغرافیا: سال 15، شماره 54; 263-274
8
هاجر سادات حسینی، همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی (1396) پهنه بندی دمای ایران با استفاده از روش نگاشت تجزیه به مقادیر (SVD) و خوشه بندی فازی پژوهشهای دانش زمین: 8; 95-111
9
هاجرسادات حسینی، همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی (1396) پهنه بندی دمای ایران با استفاده از روشی نوین، مبتنی بر کاربرد نگاشت SVD و خوشه بندی فازی پژوهشهای دانش زمین: 30; 95-111
10
همت اله رورده، طاهر صفرراد (1396) تحلیل اختلاف درجۀ حرارت هوا و دریا بر بارش های سنگین و فراگیر سواحل جنوبی خزر طی فصل پاییز پژوهش های جغرافیای طبیعی: 49 (1); 71-83
11
همت اله رورده، قاسم لرستانی، معصومه چراغی (1395) بررسی تغییرات جانبی آبراه و بستر بابلرود در بازه شهر بابل پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز: 14; 96-105
12
همت اله رورده، یداله یوسفی، جمال قاسمی (1395) تحلیل طیفی و ناحیه بندی بادهای حدی ایران پژوهشهای دانش زمین: دوره 7, شماره 26; 88-100
13
هما درستکار گل خیلی، یداله یوسفی، مهدی رمضان زاده لسبویی، همت اله رورده (1394) ارزیابی میزان تاب آوری سکونتگاه ها در برابر مخاطره ی سیلاب در روستاهای منتخب حوضه ی نکارود تحلیل فضایی مخاطرات محیطی: 4; 15-30
مقاله ارائه‌شده
1
همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی، سید اسماعیل قریشی لاریمی (1396) تحلیل هارمونیک دمای فرین گرم و خوشه بندی فازی در استان مازندران دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر، بابلسر، دانشگاه مازندران 6931، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
طاهر صفرراد، همت اله رورده، سجاد باقری سید شکری (1396) ارتباط گرمایش جهانی با تغییرات بارش و آبدهی چشمه های کارستی کرمانشاه
2
سحر شعبانپور نوذری، همت اله رورده، طاهر صفرراد (1395) بررسی چرخه آب در اتمسفر ایران
3
هاجر سادات حسینی، همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی (1395) پهنه بندی نواحی دمایی ایران با استفاده از خوشه بندی فازی
4
5
سید اسماعیل قریشی لاریمی، همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی (1394) تحلیل امواج گرمایی و سرمایی در استان مازندران
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!